Tarmo Tikka

Työvoimapoliittisten lausuntojen keskittämisellä Uudenmaan TE-toimistoon haetaan lausuntokäytäntöjen valtakunnallista yhdenvertaisuutta. Harkintaa edellyttävien lausuntojen käsittelyssä kuluu nyt keskimäärin lähes kuukausi, kun parhaimmillaan päätöksen sai aiemmin vuorokaudessa. Työttömän ensihakemuksen päivärahapäätöstä joutuu pahimmillaan odottamaan lähes kaksi kuukautta.

Osa TE-toimistojen antamista työvoimapoliittisista lausunnoista keskitettiin lokakuusta 2021 alkaen Uudenmaan TE-toimistolle. Keskittämisen ydinajatus on lausuntojen käsittelyaikojen ja soveltamis- ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistaminen.

Lainsäädännön mukaan työvoimapoliittinen lausunto tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä ja 30 päivän kuluessa siitä, kun työtön työnhakija on toimittanut TE-toimistolle kaikki lausuntoa varten tarvittavat selvitykset.

Aiemmin jopa vuorokaudessa

Satakunnan TE-toimiston asiakkaiden näkökulmasta se on tarkoittanut valitettavasti käsittelyaikojen huomattavaa pidentymistä.

Osalle aiemmin ripeästi lausuntoja laatineista TE-toimistoista keskittäminen merkitsi merkittävää heikennystä asiakkaiden palveluaikoihin. Esimerkiksi Satakunnan TE-toimiston johtaja Juhani Sundell kertoo erityistä harkintaakin vaatineiden lausuntojen valmistuneen aiemmin jopa vuorokauden kuluessa. Toisaalta osalla alueista 30 päivän määräajassa ei aiemmin pysytty.

– Satakunnassa oli näiden lausuntojen osalta Suomen lyhyimmät ajat useamman vuoden ajan ja asiantuntijalausunnot käsiteltiin keskimäärin yhden arkipäivän kuluessa siitä, kun kaikki tarvittava tieto lausunnon antamiseksi oli saatu. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa Satakunnan lausunnot muuttuivat vain yksittäistapauksissa vuosittain.

– TE-toimiston lausunnossa keskittämistä koskeneeseen lakiesitykseen liittyen korostimme myös alueellisen tuntemuksen tärkeyttä näiden lausuntojen valmistelussa, Sundell huomauttaa.

ILMOITUS

Erityinen harkinta Uudellamaalla

Alueelliset TE-toimistot antavat edelleen peruslausuntoja, mutta erityistä työvoimapoliittista harkintaa vaativat lausunnot ovat viime lokakuun alusta alkaen keskitetty Uudenmaan TE-toimistoon. Myös peruslausunnot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä, ja pääsääntöisesti ne annetaan viimeistään 14 vuorokauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

– Uudenmaan TE-toimisto antaa valtakunnallisesti työvoimapoliittiset lausunnot muun muassa tilanteissa, jotka koskevat yritystoiminnan, opiskelun ja työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta, erityisasiantuntija Noora Santala työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) tarkentaa.

Työvoimapoliittinen lausunto toimitetaan etuuden maksajalle, kun henkilö ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Lausunnolla selvitetään henkilön oikeus työttömyysturvaan, jonka perusteella maksamisesta päättää viime kädessä etuuden maksaja, eli työttömyyskassa tai Kela.

Tavoitteena yhdenmukaisuus

Lausuntojen keskittämisellä Uudenmaan TE-toimistolle tavoitellaan aiemmin havaittujen alueellisten erojen tasoittamista ja lain edellyttämän 30 päivän määräajan toteutumista henkilön asuinpaikkakunnasta riippumatta. Vuodenvaihteessa TE-palveluiden verkkosivulla käsittelyajaksi ilmoitettiin 25 päivää.

TEM:n Santala vastaa keskittämisen saamaan kritiikkiin, etteivät alueelliset erityispiirteet kuulu työttömyysturva-asioiden yhdenvertaiseen käsittelyyn, mutta esimerkiksi palvelujen tarjoamisessa alueet voivat erottua toisistaan.

– Keskitettyihin työttömyysturvatehtäviin sisältyvät työnhakijan etuusoikeutta koskevat ratkaisut tehdään lainsäädännön, ohjeiden ja vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan, eikä niihin sisälly alueellisia tai paikallisia näkökulmia.

– Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on muun muassa korostanut työvoimapoliittisten lausuntojen käsittelyaikojen valtakunnallista yhdenmukaisuutta, Santala huomauttaa.

Yhdenvertaiset käytännöt

Satakunnassakin myönnetään, että keskittäminen on perusteltua käsittelyaikojen ja -käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Näin asiakas voi varautua itselleen tärkeiden ratkaisujen yhdenvertaisuuteen asuinpaikastaan riippumatta.

– Näin on tietojeni mukaan tapahtunutkin, mikä on erittäin hyvä, koska näiden lausuntojen osalta yhdenmukaiset käytännöt ja ratkaisut ovat erittäin tärkeitä asiakkaiden yhdenvertaisen palvelun kannalta.

– Satakunnan TE-toimiston asiakkaiden näkökulmasta se on tarkoittanut valitettavasti käsittelyaikojen huomattavaa pidentymistä, mikä on näkynyt jossain määrin asiakkaiden palautteissa, Sundell jatkaa.

160 lausujaa, 27 000 lausuntoa kuukaudessa

Palveluvastaava Kristian Manelius Uudenmaan TE-toimistosta kertoo, että keskittäminen ei ole edellyttänyt uusia rekrytointeja, vaan aiemmin alueellisten TE-toimistojen työttömyysturvayksiköissä työskennelleet asiantuntijat siirtyivät virkasiirtona Uudenmaan TE-toimiston työntekijöiksi.

Harkintaa vaativien työttömyysturvan asiantuntijalausuntojen antaminen Uudenmaan TE-toimistossa on keskitetty työttömyysturvan vastuualueelle, jossa työskentelee noin 160 asiantuntijaa, joista suurin osa tekee lausuntoja. Heillä ei lausuntojen antamisen lisäksi ole muita tehtäviä. Lausuntoja annettiin marraskuussa noin 27 000 kappaletta, joulukuun lukuja ei ole vielä tiedossa.

– Pyrimme siihen, että mahdollisimman pian pääsemme kohtuulliseen käsittelyaikaan ja lausunnot käsiteltäisiin selvästi ennen 30 vuorokauden määräajan täyttymistä, Manelius kertoo.

Jopa kahden kuukauden odotus

Työttömyysetuuttaan odottavalle työttömälle työnhakijalle työvoimapoliittisen lausunnon odottaminen on vasta ensimmäinen etappi ennen kuin päiväraha näkyy pankkitilillä.

Työttömyyskassojen ja Kelan ensihakemusten keskimääräiset käsittelyajat vaihtelevat kahdesta kolmeen viikkoon. Työttömälle tämä merkitsee siten ensimmäisen työttömyyspäivärahan kohdalla lähes kahden kuukauden odotusaikaa. Myös jatkohakemus, johon sisältyy työpäiviä, viipyy käsittelyssä kahdesta kolmeen viikkoon.

Lausuntojen keskittämisen pitkäaikaisia vaikutuksia käsittelyaikoihin on vielä varhaista arvioida, koska kokemusta on vasta runsaalta kolmelta kuukaudelta.