Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Mai Kivelä: Uhanalaiset lajit eivät saa vaarantua valtion metsähakkuissa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on huolissaan uhanalaisten lajien tilasta valtion omistamissa metsissä, joissa tehdään hakkuita.

Kivelä jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysyy, miten turvataan, että uhanalaisia lajeja ei metsien käsittelyn seurauksena ajeta entistä vaarantuneimmiksi. Hän nostaa lisäksi esille luontoarvojen inventoinnin arvokkaissa kohteissa. Kivelä painottaa, että inventoinnin johtopäätösten tulee aidosti ohjata hakkuiden suunnittelua.

– Tällä hetkellä hakkuiden kohteena on esimerkiksi Parkanon Häädetkeitaan luonnonpuiston ja Natura-alueen lähistöllä oleva, luontoarvoiltaan näihin rinnastuva metsäalue, jossa lajistokartoitus on tehty vain kohteen pohjoisosissa, Kivelä sanoo.

”Häädetkeitaan kaltaisten metsien hakkaaminen täytyy lopettaa.”

– Tässä kartoituksessa löytyi 19 vaarantunutta tai silmälläpidettävää lajia sekä silmälläpidettävän kanahaukan pesä.

Hakkuut keskeytettiin

Hakkuut ovat tällä hetkellä keskeytetty Häädetkeitaan luonnonpuiston lähellä. Pääosin yli 100-vuotiasta männikköä olevasta 55 hehtaarin alueesta on kuitenkin yli puolet edelleen Metsähallituksen päätehakkuusuunnitelmien piirissä.

Ympäristöjärjestöt ovat ehdottaneet kokonaisuutta suojeltavaksi sen Länsi-Suomelle poikkeuksellisen yhtenäisyyden ja luonnontilaisuuden johdosta useaan otteeseen.

– Juuri Häädetkeitaan kaltaisten metsien hakkaaminen täytyy lopettaa monimuotoisuuskriisin hillitsemiseksi. Vanhojen metsien elinympäristöjen katoaminen on suurimpia syitä metsälajien uhanalaistumiskehitykselle Suomessa, Kivelä arvioi.