Ilkka Solanterä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on uusinut yhdessä kansanedustaja Kristiina Salosen (sd), Anders Norrbackin (r) ja Peter Östmanin (kd) kanssa kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministerille valmisteilla olevasta rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen uudistavasta lakihankkeesta.

– Haluamme yhä vastauksen, miten maa- ja metsätalousministeriö huolehtii, että toimialaansa kuuluvat ammattikalastajat saavat korvauksen merimetsojen aiheuttamista vahingoista, vai huolehtiiko ollenkaan, kertovat kansanedustajat.

Kansanedustajien loppuvuonna 2020 tekemä vastaavan sisältöinen kirjallinen kysymys ohjattiin ympäristöministerin vastattavaksi siitä huolimatta, että se koski selväsanaisesti maa- ja metsätalousministeriön toimintaa lakihankkeen valmistelussa ja erityisesti maa- ja metsätalousministerin toimialaan kuuluvaa ammattikalastusta.

Kansanedustajat muistuttavat, että eduskunnan työjärjestyksen 27 §:n mukaan edustaja voi tehdä ministerille kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta ja ministerin on annettava siihen vastaus 21 päivän kuluessa.

Esitysluonnos on kalastuselinkeinolle maksettavien korvausten osalta syrjivä.

Esitysluonnoksessa kirkuva puute

Syksyllä lausuntokierroksella olleessa esitysluonnoksessa on kirkuva puute, koska siinä ei huomioida merimetsojen ammattikalastukselle aiheuttamia vahinkoja. Kansanedustajien mukaan edetessään laiksi esitysluonnos jättää ammattikalastajat oman onnensa nojaan. Hallituksen esityksen piti olla valmis jo vuoden 2020 lopulla, mutta se on viivästynyt oletettavasti sen sisältämien puutteiden takia.

– Esitysluonnos on kalastuselinkeinolle maksettavien korvausten osalta syrjivä. Se ei kohtele ammattikalastajia yhdenvertaisesti maatalous-, porotalous- eikä kalaviljelytoimijoihin nähden, kansanedustajat toteavat.

ILMOITUS

Esitysluonnoksesta puuttuu säädökset Suomessa pesivän rauhoitetun merimetson kaupalliselle kalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Kansanedustajien mukaan puutetta esitysluonnoksessa ei voida selittää tietämättömyydellä, koska aiheesta on lukuisia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimuksia.

– Esitysluonnosta tulee muuttaa siten, että kaupalliselle kalastukselle vahinkoja aiheuttavan merimetsokannan vahingot korvataan kalastusyrittäjille, sanovat kansanedustajat.

Näkemyksensä esitysluonnoksen puutteellisuudesta on tuonut julki myös useat muut toimijat, kuten Pohjanmaan liitto, Suomen ammattikalastajaliitto SAKL, Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Kalankasvattajien liitto. Kaikkien mukaan merimetsojen aiheuttamien vahinkojen sivuuttaminen on vakava puute esitysluonnoksessa.