Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Saramo: Oikeus elää vailla pelkoa väkivallasta tai kiusatuksi ja syrjityksi tulemisesta on perustavanlaatuinen ja koskee aivan jokaista ihmistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen opetuksen turvalliseen järjestämiseen liittyen. Lakimuutoksen avulla vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten keinovalikoimaa esimerkiksi kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Hallitus esittää toimenpiteitä turvallisen oppimisympäristön varmistamiseksi sekä esimerkiksi kiusaamisen vastaisen keinovalikoiman vahvistamiseksi. Toimet liittyvät tammikuussa julkaistuun kiusaamisen vastaiseen toimenpideohjelmaan .

Opetusministeri Jussi Saramo sanoo koulujen ja oppilaitosten tarvitsevan vahvat ja riittävät keinot taata jokaiselle lapselle turvallinen oppimisympäristö, sekä puuttua kiusaamiseen.

– Oikeus elää vailla pelkoa väkivallasta tai kiusatuksi ja syrjityksi tulemisesta on perustavanlaatuinen ja koskee aivan jokaista ihmistä. Lisäksi tavoitteemme on varmistaa lapsille ja nuorille heidän tarvitsemansa tuki, jotta häiriökäyttäytymisen ja kiusaamisen juurisyihin onnistutaan puuttumaan nykyistä paremmin.

Nyt esitetyillä muutoksilla täsmennetään muun muassa opetuksen epäämistä koskevaa sääntelyä. Esimerkiksi häiriökäyttäytymisen ja vakavien kiusaamistapauksien yhteydessä perusopetuksessa opetuksen epääminen olisi jatkossa mahdollista jäljellä olevan koulupäivän lisäksi myös seuraavan päivän ajaksi.

ILMOITUS

Samalla pyritään varmistamaan, että turvallisen oppimisympäristön vaarantavan käytöksen syihin puututaan nykyistä tehokkaammin myös oppilashuollon palveluiden avulla. Jatkossa oppilas saisi oppilashuollon tukea epäämisen aikana ja oppilaitokseen palatessa.

Varhaiskasvatukseen vahvempaa tukea

Lausunnoille lähetettiin myös lakiesitys varhaiskasvatuslain muuttamisesta lasten saaman tuen vahvistamiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen malli. Lakiin ehdotetaan luotavaksi nykyistä vahvempi jatkumo esi- ja perusopetukseen.

– Oikea-aikainen ja riittävän vahva tuki varhaiskasvatuksessa lisää yhdenvertaisuutta ja parantaa oppimisen edellytyksiä myös myöhemmällä koulutuspolulla. Nyt tehtävä muutos vahvistaa lapsen oikeutta tarvitsemaansa tukeen ja luo suunnan myös tulevalle lainsäädännön kehittämiselle, sanoo Saramo.

Kumpikin hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Kumpikin lausuntokierros päättyy 11.6.