Lehtikuva/Roni Lehti

Hoitoalan työntekijöiden työssä jaksaminen ja alan tulevaisuus on uhattuna – toimia tarvitaan nyt kipeästi.

Vasemmistoliitto on huolissaan sosiaali- ja terveysalan, erityisesti hoitotyön työntekijöiden, jaksamisesta. Alan veto- ja pitovoima on ollut viime vuosina uhattuna ja ammattiliitot ovat toistuvasti tuoneet esiin huolen siitä, että koulutetut ammattilaiset vaihtavat alaa tai siirtyvät töihin ulkomaille erityisesti työn kuormittavuuden vuoksi.

Puoluevaltuuston kokous hyväksyi lauantaina kymmenkohtaisen listan keinoista, joilla voidaan helpottaa hoitotyön tekijöiden tilannetta.

Ei vain käsipareja

”Tarvitsemme ammattitaitoista ja moniammatillista osaamista, emme pelkästään käsipareja”.

Puolue muistuttaa siitä, että sosiaali- ja terveysalan työt ovat henkisesti ja usein myös fyysisesti erittäin vaativia ja kuormittavia. Alalle tyypillinen epäsäännöllinen kolmivuorotyö ja pätkätyöluonne lisäävät osaltaan työn rasitusta ja hankaloittavat työn ja muun elämän yhteen sovittamista.

– On ensiarvoisen tärkeää, että työntekijöiden työssäjaksaminen varmistetaan, jotta meillä on jatkossakin maailman laadukkainta hoivaa. Tarvitsemme ammattitaitoista ja moniammatillista osaamista, emme pelkästään käsipareja, sanoo Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen.

Joukkotrauman uhka

Vasemmistoliitto painottaa sitä, että kun hoitojonot ovat kasvaneet koronan myötä, sosiaali- ja terveysalan työolojen ja työssäjaksamisen kannalta on erityisen tärkeää, että tilanteen purkamiseen osoitetaan tarvittavat resurssit. Se varoittaa joukkotraumasta, johon Kansainvälisen sairaanhoitajaliitto ICN arvioi hoitohenkilökunnan altistuvan koronapandemian vuoksi. Se voi pahimmillaan aiheuttaa hoitohenkilökunnan terveysongelmia, alalta poistumista ja alan vetovoiman vähenemistä.

ILMOITUS

– Suomessa on kyettävä takaamaan koko alan työolojen inhimillisyys ja varmistettava, että työnantajat ja työterveyshuolto pystyvät vastaamaan hoitajien hyvinvoinnin tarpeisiin välittömästi. Tämän on oltava vähimmäisvaatimus. Pitkällä tähtäimellä meidän on tavoiteltava lyhyempää työaikaa, Kortelainen toteaa.

Palkkaa ylös ja enemmän henkilöstöä

Vasemmistoliiton listalla===https://vasemmisto.fi/hoitoalan-tyontekijoiden-tyossa-jaksaminen-ja-alan-tulevaisuus-on-uhattuna-toimia-tarvitaan-nyt-kipeasti/ muun muassa esitetään sosiaali- ja terveysalalle monivuotista palkkaohjelmaa, joka kuroo palkkoja kiinni vastaamaan muiden vastaavan koulutustason alojen palkkoja.

Alan johtajille lähiesihenkilöstä toimialajohtajaan vaaditaan parempaa johtajuuskoulutusta ja ylipäätään alan koulutukseen panostusta. On muun muassa tarjottava lähiopetusta ja vähennettävä itseopiskelua.

Lisäksi esitetään, että resursseja on käytettävä henkilöstön henkisen ja fyysisen kuormituksen vähentämiseksi, jolloin työperäistä rasitusta ja sairastumista voidaan ennaltaehkäistä. Työnohjausta on oltava tarjolla kaikille

Henkilöstömitoituksesta puolue toteaa, että riittävät työntekijäresurssit vähentävät virheitä asiakastyössä ja vähentävät henkilökuntaan kohdistuvaa epäasiallista sekä vaarallista käytöstä. Työsuhteisisin on lisäksi lisättävä vakautta ja vastentahtoinen työsuhteiden pätkiminen ja osa-aikaisuus on lopetettava.

– Hoiva- ja hoitoalan pyöriminen ylitöiden varassa on saatava loppumaan, vasemmistoliitto sanoo.

Se vaatii myös, että kotihoidon henkilömitoitus on säädettävä lailla. Kotihoidon mitoituksen olisi perustuttava asiakkaan palvelutarpeeseen ja sen toteutumista on seurattava. Tämä takaa sen, että hoitoon on tarpeeksi aikaa.

Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen laadulle tulisi laatia velvoittavat laatukriteerit ja palvelujen valvontaa lisätä samalla, kun valvontaan varataan riittävät resurssit.