JHL

JHL:n mielestä osaamisen kehittämiseen on panostettava myös pandemia-aikana.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kysely paljastaa, että jäsenten osallistuminen koulutuksiin on korona-aikana romahtanut edellisiin vuosiin verrattuna. Kyselyyn vastanneet pitävät koulutukseen pääsemistä kuitenkin tarpeellisena työn hallinnan ja mielekkyyden vuoksi.

Viimeisen vuoden aikana alle kolmasosa (32 prosenttia) jäsenistä pääsi koulutukseen niin, että koulutusajalta maksettiin palkkaa. Pari vuotta sitten koulutusta sai vielä noin puolet (46 prosenttia).

Yli 60 prosenttia JHL:n jäsenistä arvioi koronan ainakin jossain määrin heikentäneen koulutukseen pääsyn mahdollisuuksia. Lähes 40 prosenttia katsoi koulutusmahdollisuuksien heikentyneen selvästi. Korona on vaikuttanut selkeimmin naisten, hieman iäkkäämpien ja kuntasektorilla työskentelevien kouluttautumismahdollisuuksiin. Erityisesti sijaisjärjestelyiden, ajan ja rahan puute rajoittavat kuntasektorin naisten kouluttautumista.

Kyselyyn vastanneiden halu osallistua koulutuksiin on kuitenkin korkea. Lähes 88 prosenttia vastanneista kertoi osallistuvansa erittäin tai melko mielellään työnantajan tukemaan, työajalla tapahtuvaan koulutukseen. Koulutuksen myötä vastaajat kokivat hallitsevansa työtään paremmin ja työn mielekkyyden lisääntyneen.

Tammi-helmikuun vaihteessa 2021 tehtyyn kyselyyn vastasi 1 288 JHL:n työssä olevaa jäsentä.

ILMOITUS

Juuri riskiryhmät jääneet syrjään koulutuksesta

Koronan varjolla ei saa JHL:n mukaan heikentää työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksia.

− Huolestuttavan tilanteesta tekee se, että työuran aikaisesta koulutuksesta jäävät sivuun matalamman pohjakoulutuksen omaavat, työttömät, ikääntyneet, pienituloiset sekä työn murroksen riskiryhmät. Eli juuri ne, jotka kaikkein eniten koulutusta tarvitsisivat ja siitä hyötyisivät, toteaa JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

− JHL:lle on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan työuran aikana ja työurien välissä. Jatkuvan oppimisen kehittämisessä huomioon on erityisesti otettava työssäkäyvät aikuiset, sanoo JHL-opiston rehtori Anne Karjalainen.

Jotta työntekijöillä olisi valmiuksia vastata työelämän murroksesta aiheutuviin osaamistarpeisiin, JHL haluaa edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä työelämässä. Liitto julkaisi tiistaina 16.2. koulutuspoliittiset teesinsä, joissa se kannattaa hallituksen jatkuvan oppimisen visiota ja tavoitteita .

Teeseissään JHL peräänkuuluttaa pitkäjänteistä jatkuvan oppimisen rahoitusta ja työmarkkinaosapuolten kumppanuutta.