Ilkka Solanterä

Kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämisestä on kerännyt vaaditut 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite etenee täten eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että metsästyslakiin lisättäisiin uhanalaisten lajien suojelun tehostamiseksi kirjaus, jonka mukaan Suomessa, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti uhanalainen laji säädetään valtioneuvoston asetuksella aina rauhoitetuksi, jollei lajia ole muutoin lailla rauhoitettu.

– Kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole syyllistää metsästäjiä. Uhanalaisten lajien metsästäminen on nykyisen lainsäädännön puitteissa laillista. Tarkoituksena ei ole myöskään estää metsästystä, vaan muutoksella pyritään suuntaamaan metsästyspaine elinvoimaisiin lajeihin ja mahdollistamaan uhanalaisten riistalajien kantojen elpyminen, aloitteen perusteluissa sanotaan.

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöinä on muun muassa koomikko Iikka Kivi. Aloitetta ovat tukeneet muun muassa BirdLife Suomi ja WWF Suomi.

WWF:n marraskuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan (TNS Kantar Oy) vain alle viides suomalaisista (17 prosenttia) on sitä mieltä, että uhanalaisia riistalajeja tulee saada metsästää. Selkeä enemmistö suomalaisista (63 prosenttia) kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen. Kyselytutkimuksen perusteella vain kolmasosa (33 prosenttia) suomalaista ylipäätään tiesi, että uhanalaisten lajien metsästys on Suomessa sallittua.

Suomessa on tällä hetkellä 17 uhanalaiseksi luokiteltua lajia, jotka ovat metsästyslaissa määritelty riistalajeiksi tai rauhoittamattomiksi lajeiksi. Uhanalaiset metsästettävät lajit ovat pääasiassa lintuja.