Valta jakautuu kunnissa edelleen sukupuolen mukaan

Kunnanvaltuustoihin vuonna 2017 valituista jäsenistä 39 prosenttia oli naisia ja saman verran oli naisia valtuustojen puheenjohtajista.

Kunnanhallituksen puheenjohtajista vain 31 prosenttia oli naisia valtuustokaudella 2017–2021.

Naisten osuus lautakuntien puheenjohtajista oli vuonna 2013 suurin opetus-, kulttuuri sekä sosiaali- ja terveyslautakunnissa.

Kunnissa hoiva- ja hoitovelka on kasvanut koronan myötä, ja tämä on myös sukupuolten tasa-arvon kysymys, muistuttaa Vasemmistonaiset.

Kriisi on kuormittanut naisvaltaisia peruspalveluja. Etenkin opetus- ja hoiva-ala ovat kokeneet erityisen kuormituksen ilman mahdollisuuksia työn joustoihin tai etätyöhön.

”Kunnissa myös hoiva- ja hoitovelka on kasvanut koronan myötä ja tämä on myös sukupuolten tasa-arvon kysymys. Ja juuri tästä syystä tulevalla kaudella tarvitaan feminististä jälleen rakentamista kunnissa”, sanotaan Vasemmistonaisten kuntavaaliohjelmassa.

Neuvoloista asumispalveluihin on tunnistettava ihmisten perhemuotojen moninaisuus ja kohdeltava kaikkia perheitä yhdenvertaisesti. Vasemmistonaiset vaatii kuntia edistämään aktiivisesti lapsi- ja sukupuolivaikutusten arviointia. Myös ikäihmisten hyvinvointiin halutaan arvioinnin kohteeksi.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että sukupuolten moninaisuuden huomioiminen peruspalveluissa vaatii kunnilta aktiivista otetta, erillisen strategian laatimista ja henkilöstön täydennyskouluttamista.

Vielä on lasikattoja rikottavana

Vasemmistonaisten naispoliittinen asiantuntija Milla Pyykkönen huomauttaa, että naisia pitää saada päättäville paikoille nykyistä enemmän. Vasemmistonaisten tavoitteena on, että puolueen kuntavaalilistoilla olisi puolet naisia ja puolet miehiä.

Ehdokashankinta vasemmistoliitossa on käynnissä ja ehdokkaiden sukupuolijakauma selkiytyy ehdokashankinnan päätyttyä.

– Tilanne vaihtelee hyvin paljon eri kuntien välillä, sanoo Pyykkönen.

Vasemmistonaisten vaaliohjelma korostaa, että naisia halutaan nostaa kaikille päätöksenteon paikoille ja murtaa lasikattoja miehiseksi miellettyjen teknisten alojen lautakuntien johtotehtävissä.

Myös sukupuolten moninaisuus on otettava huomioon kaikissa kuntapalveluissa sekä edistettävä kolmannen sukupuolikategorian tunnustamista.

Kunnissa selvitettävä työajan lyhentämistä

Vasemmistonaiset vaatii kuntia palkkaamaan riittävästi henkilökuntaa ja lisäämään kuntatyöntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. Naiset ovat joutuneet kohtuuttomasti kärsimään koronan seurauksista etenkin sosiaali-, terveys ja kulttuuripuolella.

– Kunnat ovat myös työnantajia. Samat kansalaiset saattavat tehdä kunnassa työtä ja olla palvelujen käyttäjiä, sanoo Pyykkönen.

Vasemmistonaiset vaatii kuntia investoimaan työntekijöiden työkykyyn ja hyvinvointiin. Kunnissa tulisi selvitettävä mahdollisuus myös työajan lyhentämiseen. Samapalkkaisuutta tulisi vahvistaa kunnissa sekä edistää anonyymia työnhakua.

Omaishoitajuudesta saattaa tulla pakkotyötä

Omaishoitajista enemmistö on naisia. Vasemmistonaiset painottakin, että ikäihmisten palveluiden saatavuus ja laatu ovat myös naiskysymyksiä. Naiset elävät keskimäärin viisi vuotta miehiä pidempään.

Vanhushoiva oli kipeän keskustelun aiheena jo ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Sen jälkeen on säädetty hoitajamitoitus. Vasemmistonaisten mukaan uusi vanhuspalvelulaki, sitova hoitajamitoitus ja välillisen sekä välittömän työn erottaminen toisistaan on askel oikeaan suuntaan.

Vanhustyöhön on kuitenkin palkattava riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, joka osaa kohdata myös vanhusten sukupuolen moninaisuuden ja seksuaaliset suuntautumiset. Näin turvataan vanhusten itsemääräämisoikeus ja oikeus arvokkaaseen vanhuuteen, summataan vaaliohjelmassa.

Vasemmistonaiset painottaa, että omaishoito saattaa muodostua pakkotyöksi, josta ainoa ulospääsy on sairastuminen tai kuolema.

”Omaishoitajuuden tulee perustua vapaaehtoisuuteen”, vaatii Vasemmistonaiset.

Feminististä otetta asuntorakentamiseen

Kohtuuttomat asumiskustannukset altistavat köyhyydelle etenkin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa. Etenkin yksinasuvien ja yksinhuoltajien, joista enemmistö on naisia, köyhyysriski on muita suurempi.

Vasemmistonaiset vaatiikin, että asuntopolitiikan tulee taata kohtuuhintainen ja laadukas asuminen kaikille. Rakennushankkeet on käynnistettävä nyt, kun elvytys on tarpeen ja lainaa saatavilla.

Myös joukkoliikenne on sukupuolittunutta. Mahdollisuus päästä töihin ja palveluiden pariin ilman omaa autoa on myös sukupuolittunut kysymys. Kaupunkien joukkoliikennettä onkin kehitettävä kohti maksuttomuutta ja maaseudulla on huolehdittava riittävistä kulkuyhteyksistä, vaatii vasemmistonaiset.

Valta jakautuu kunnissa edelleen sukupuolen mukaan

Kunnanvaltuustoihin vuonna 2017 valituista jäsenistä 39 prosenttia oli naisia ja saman verran oli naisia valtuustojen puheenjohtajista.

Kunnanhallituksen puheenjohtajista vain 31 prosenttia oli naisia valtuustokaudella 2017–2021.

Naisten osuus lautakuntien puheenjohtajista oli vuonna 2013 suurin opetus-, kulttuuri sekä sosiaali- ja terveyslautakunnissa.