IPS/Marc-André Boisvert

Afrikkalaisista maanviljelijöistä 80-90 prosenttia turvautuu viljelyksillään edelleen vetoeläimiin tai käsivoimiin, mutta koneiden hintojen lasku ja maatyöstä maksettavien palkkojen nousu nopeuttavat maatalouden koneistamista. Parin viime vuoden aikana traktorien myynti Afrikassa on kasvanut noin kymmenellä prosentilla vuosittain.

Koneistaminen voi muuttaa afrikkalaisen maatalouden ja maaseudun. Vuoden lopulla julkaistussa kolmentoista tutkijan selvityksessä raportoidaan, millaisia nämä muutokset voivat olla. Aineisto kerättiin haastattelemalla 1 330 ihmistä 87 kylästä Beninissä, Nigeriassa, Malissa ja Keniassa.

Kyläläisten pohdinnoista on pääteltävissä, että koneet vähentävät työtaakkaa, vaurastuttavat ja kohentavat ruokavaliota. Koneistaminen auttaa välttämään työvoiman pullonkauloja ja viljelemään suuremmalla maa-alalla sekä muutenkin kasvattamaan satoja. Se myös vapauttaa käyttämään aikaa muuhun, kuten koulunkäyntiin tai yrityksen pyörittämiseen.

Toisaalta koneiden käyttö lisää maaperän eroosiota, köyhtymistä ja metsäkatoa sekä sukupuolten epätasa-arvoa: naiset saavat traktoreita käyttöönsä huomattavasti heikommin kuin miehet. Luonnon monimuotoisuus kärsii, kun pelloilta täytyy poistaa kaikki puut, jotta traktori pystyy esteettä liikkumaan.

Vaikutukset työllisyyteen vaihtelivat maasta toiseen. Beninissä työvoiman kysyntä kasvoi, sillä viljelijät alkoivat viljellä laajempia maa-aloja. Sen sijaan Nigeriassa maatyön kysyntä väheni, sillä harvemmat viljelijät laajensivat tilojaan.

Viljelijöiden vaurastuminen säteili yhteisöihin laajemminkin, sillä esimerkiksi seppien, puuseppien ja kampaajien työn kysyntä kasvoi.

Englanninkielinen versio