Lehtikuva/Mikko Stig

Koronakriisi on aiheuttanut monelle elatusvelvolliselle vakavia taloudellisia vaikeuksia, minkä vuoksi pitäisi voida sopia elatusavun alentamisesta.

Koronakriisi vuoksi moni elatusvelvollinen on joutunut talousvaikeuksiin lomautusten ja irtisanomista vuoksi. Tällöin tulisi pyrkiä sopimaan elatusapujen alentamisesta joko määräaikaisesti tai toistaiseksi, sanoo Elatusvelvollisten liitto tiedotteessaan.

Mikäli sopimukseen ei päästä, on nykyinen oikeustila järjestön mukaan monilta osin kohtuuton.

– Ensinnäkin tuomioistuin voi nykyisen elatuslain nojalla muuttaa elatusapujen määrää aikaisintaan kanteen vireilletulosta lukien. Toiseksi käräjäoikeus ei voi antaa määräystä elatusavun ulosoton keskeyttämiseksi siinä tapauksessa, että aiemmin vahvistettuun elatusapuun haetaan muutosta.

Kolmanneksi järjestö muistuttaa, että Kela voi myöntää vapautuksen elatustukivelan osalta ainoastaan mikäli elatusvelvollisen kuukausittaiset bruttotulot ovat enintään 1.128,57 euroa.

Elatusvelvollisten liitto esittääkin, että edellä mainittujen epäkohtien korjaamiseksi lakia lapsen elatuksesta ja elatustukilakia uudistettaisiin.

ILMOITUS

Elatusavun maksun ulosotto voitava keskeyttää

Elatuslaissa tulisi olla säännös, jonka mukaan silloin kun elatusavun muuttamista koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, tuomioistuin voi määrätä elatusavun ulosoton keskeytettäväksi kokonaan tai osittain. Lisäksi laissa tulisi todeta, että elatusapua voidaan muuttaa takautuvasti aikaisintaan yhtä vuotta ennen kanteen vireillepanoa.

Järjestön mukaan elatustukisaatavan perimättä jättämistä koskevia elatustukilain säännöksiä tulisi muuttaa siten, että tuloraja poistetaan. Vapautus tulisi myöntää mikäli elatusvelvollisella ei olisi elatusapua koskevien säännösten perusteella elatuskykyä tai jos elatuskyky olisi elatustuen määrää alhaisempi.

Liitto jättää asiasta lakiesitykset oikeusministeriölle ja eduskuntapuolueille alkusyksystä