Lehtikuva/Martti Kainulainen

Tavoitteena asiakkaiden luottamuksen palauttaminen. Taksiluvan saamiseksi pitäisi käydä yrittäjäkoulutus ja matkan hinta esittää selkeämmin.

Taksilaki on taas uudistumassa, kun nykyinen hallitus haluaa korjata Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tekemiä muutoksia taksisääntelyyn. Taksisääntelyn epäkohtien korjaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Hallitus esittää lakiluonnoksessa, että taksiliikenneluvan edellytykseksi tulisi yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen suorittaminen. Taksiliikenneluvan hakijalla pitäisi myös olla Y-tunnus jo ennen luvan myöntämistä eikä vasta toiminnan aloittamisvaiheessa.

Lisäksi lakiluonnoksen mukaan kaikissa takseissa tulisi käyttää joko taksamittaria tai muuta laitetta, joka kerää tiedot verottajaa varten. Taksamittaria pitäisi käyttää, kun kyydin hinta perustuu matkan pituuden ja ajan mittaamiseen ajon aikana.

Kaikista taksikyydeistä olisi velvollisuus kerätä samat vähimmäistiedot sähköisessä muodossa riippumatta tietojen keräämiseen käytettävästä laitteesta, matkan luonteesta tai sen maksutavasta.

”Muutosten tavoitteena on edistää asiakkaan mahdollisuuksia saada tietoa matkasta ja harmaan talouden torjuntaa”, liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa sanotaan.

ILMOITUS

Ehdotuksilla halutaan myös parantaa hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Kadulta tai taksitolpalta otettavissa kyydeissä olisi käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta. Lisäksi taksin ulkopuolella pitäisi esittää 10 kilometrin tai 15 minuutin esimerkkimatkan hinta tai tarjota matkaa kiinteällä hinnalla.

Uuden sääntelyn myötä myös taksivalaisin eli taksikupu olisi jatkossa pakollinen silloin, kun auto on taksikäytössä.

Uudistus helpotti taksialalle tuloa

Taksisääntelyn epäkohtien korjaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Uusi taksilaki, joka tuli voimaan heinäkuun alussa 2018 edellisen, porvarihallituksen kaudella, höllensi merkittävästi taksialan sääntelyä Suomessa.

Uudistus tarkoitti alalle tulon helpottumista. Taksilupien kiintiöistä luovuttiin, eikä taksiyrittäjiltä vaadittu enää yrittäjäkoulutusta. Enimmäishinnoista luovuttiin ja hinnoittelusta tuli vapaata. Myös kuljettajille asetettavia vaatimuksia kevennettiin.

Taksiyrityksille laki antoi muun muassa mahdollisuuden päättää itse toimintansa laajuudesta, toiminta-alueesta ja -ajoista sekä hinnoista.

Sääntelyn vapauttaminen lisäsi uudenlaisten palvelujen tarjontaa, mikä oli yksi liikennepalvelulain tavoitteista. Samalla kuitenkin myös epävarmuus lisääntyi.

Ministeriön mukaan tavoitteena luottamuksen palauttaminen

Vuosi lakiuudistuksen voimaantulon jälkeen uusi hallitus kiinnitti huomiota taksikyytien hinnoittelun epäselvyyteen, huoleen hintojen noususta, asiakasturvallisuuden ja taksipalvelujen saatavuuden heikentymiseen sekä huoleen harmaan talouden riskistä. Lisäksi murheena olivat takseilla ajettavat Kela-kyydit, koulukyydit ja sote-kyydit, joiden osuus kaikista taksikyydeistä on lähes puolet.

Ministeriön tiedotteen mukaan sääntelymuutoksilla pyritään palauttamaan luottamusta taksipalveluihin. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on parantaa taksitoiminnan turvallisuutta, harmaan talouden torjuntaa ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Lisäksi tavoitteena on parantaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa kuva taksipalvelujen saatavuudesta.

Hallituksen lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy torstaina 9. heinäkuuta. Säädöshanke epäkohtien korjaamiseksi käynnistettiin tämän vuoden tammikuussa.