Suomen verojärjestelmässä on useita epäoikeudenmukaisia porsaanreikiä. Eräs hämmentävimmistä piirteistä liittyy siihen, että varakkailla ihmisillä on nykyään mahdollisuus välttää verojen maksaminen kaikista pääomatuloistaan, lahjoistaan ja perinnöistään yksinkertaisesti siirtämällä kirjansa ulkomaille.

Käytännössä tämä onnistuu esimerkiksi hyödyntämällä vakuutuskuoria, joiden avulla verotusta voidaan siirtää siihen hetkeen, jolloin kuoren tuotot nostetaan ulos. Jos kuitenkin tuotot nostetaan ulos vasta, kun vakuutuskuoren käyttäjä on siirtänyt asuinkirjansa johonkin poikkeuksellisen alhaisen verotuksen maahan, voi varakas ihminen välttyä verojen maksamiselta.

Tilanteeseen puuttuminen olisi helppoa niin sanotun arvonnousuveron avulla. Käytännössä arvonnousuvero tarkoittaisi sitä, että myös Suomesta muuttamisen jälkeen varallisuuden arvon nousua verotettaisiin Suomessa siinä määrin kuin sitä on täällä asumisen aikana tapahtunut.

Myös nykyisen hallituksen ohjelmassa on kirjaus arvonnousuveron selvittämisestä. Valtiovarainministeriön selvitys sen maastapoistumisveroksi nimeämästä arvonnousuverosta valmistuikin 7. helmikuuta. Selvityksessä todetaan, että useat näkökohdat puoltavat arvonnousuveron ottamista käyttöön. Tästä huolimatta selvitys suhtautuu arvonnousuveroon lopulta vastahakoisesti.

Selvityksessä esiin nostetut näkökulmat ovat osittain vaikeasti hahmottuvia. Siinä arvonnousuveroa pidetään monimutkaisena ja sen edellyttämää tietojensaantia vaikeasti toteutettavana. Selvityksessä kuitenkin vertaillaan 16 länsimaan verojärjestelmiä ja todetaan, että arvonnousuvero tai sitä vastaava veromalli on käytössä selvästi suurimmassa osassa Suomen verrokkimaista. Teknisiin ongelmiin vero siis tuskin kaatuu.

ILMOITUS

Myöskään Suomen kilpailukyvyn rapautumisesta ei tarvitse olla huolissaan, jos arvonnousuvero otetaan käyttöön. Kyse olisi yksityishenkilöihin kohdistuvasta verosta. Yhteisöjen arvonnousuvero Suomessa on jo voimassa. Eri alojen asiantuntijoiden maahanmuuttoa vero tuskin estäisi, koska kaksinkertainen verotus estettäisiin verosopimuksilla.

Huippuosaajien maahanmuutto kärsisikin arvonnousuverosta lähinnä siinä tapauksessa, jos osaajan tarkoituksena olisi siirtyä Suomesta vielä myöhemmin sellaiseen maahan, jossa myyntivoittoja, perintöjä tai lahjoja ei juuri veroteta. Ongelma ei tunnu mittaluokaltaan järin suurelta.

Hallituksen tavoitteena on tasapainottaa julkinen talous hallituskauden loppuun mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamisessa myös verotuksella on keskeinen rooli. On kuitenkin ymmärrettävää, jos epävarmassa suhdannetilanteessa halutaan välttää kokonaiskysyntään kielteisesti vaikuttavien verojen korottamista.

Siksi juuri tässä tilanteessa tarvittaisiinkin toimia, joilla laajennetaan veropohjaa ja tilkitään verojärjestelmän aukkoja. Arvonnousuvero olisi juuri tällainen avaus. Se myös sopisi erinomaisesti hallitukselle, joka pyrkii edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja ajamaan köyhän kansan asiaa.

Kirjoittaja on talouspolitiikasta vastaava erityisavustaja vasemmistoliiton ministeriryhmässä.