Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Ympäristöviranomaisten mukaan ympäristövaikutukset ovat näin pienemmät kuin silloin, jos uraania ei otettaisi talteen.

Sotkamossa toimiva Terrafame sai torstaina valtioneuvostolta ydinenergialaissa tarkoitetun luvan kaivos- ja malminrikastustoimintaan. Lupa oikeuttaa yhtiön uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Terrafame jätti lupahakemuksensa valtioneuvostolle lokakuussa 2017.

Valtioneuvosto perustelee päätöstä sillä, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Ennen käytön aloittamista uraanin talteenottolaitos tarvitsee vielä Säteilyturvakeskuksen (STUK) antaman käynnistämisluvan.

Uraanilaitoksen saattamisen käyttökuntoon arvioidaan vievän noin vuoden, minä aikana rakentuu myös laitoksen organisaatio. Valtioneuvoston päätöksestä on lisäksi mahdollista valittaa KHO:hon, minkä jälkeen kestää Terrafamen arvion mukaan noin kaksi vuotta, ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Valtioneuvosto myönsi luvan myös Harjavallan nikkelijalostusyksikössä erotetun uraanin talteenottoon. Sotkamoon siirrettävän uraanin enimmäismäärä on enintään 10 000 kiloa. Kyseessä on Sotkamon kaivokselta jatkojalostukseen toimitetun materiaalin mukana Harjavallan nikkelijalostusyksikköön vuosina 2011–2015 päätynyt uraani.

ILMOITUS

Uraanin talteenotto tapahtuu prosessiliuoksesta. Sitä ei siis ryhdytä erikseen louhimaan. Tähän tarvittava laitos on jo valmiina kaivosalueella.

Tuotanto 250 tonnia vuodessa

Lopputulos on uraani-puolituote, jonka tuotantomääräksi arvioidaan enintään 250 uraanitonnia vuodessa. Se kuljetetaan Terrafamen laitokselta ns. Yellow cake -puolituotteena ulkomaille jatkojalostukseen, jossa siitä valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoaineeksi sopivaa raaka-ainetta. Kuljetuksessa varmistetaan, että uraani hyödynnetään vastuullisesti ja vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ympäristöministeriö katsoi antamassaan lausunnossa, että talteenotolla voidaan vähentää merkittävästi uraanin kerääntymistä alueella ja vesiympäristöön. Samoin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen YVA-yhteysviranomaisen lausunnossaan toteaman mukaan toiminnan ympäristövaikutukset alueella ovat pienemmät, kun uraanilaitos otetaan käyttöön kuin tilanteessa, jossa toimintaa jatketaan ilman uraanin talteenottoa.

Myönnetty lupa on voimassa kaivoksen toiminta-ajan, kuitenkin enintään vuoden 2050 loppuun. Se lakkaa olemasta voimassa, jos uraanin talteenottoa ei aloiteta kolmen vuoden kuluessa sen lainvoimaiseksi tulosta.