Lehtikuva/Martti Kainulainen

Tuloverotuksen kevennys ja välillisen verotuksen kiristys syövät toisensa.

Valtiovarainministeriön laskelman mukaan ensi vuoden budjettiesityksen veromuutokset kaventavat lievästi tuloeroja. Vaikutus on kuitenkin hyvin pieni. Gini-kertoimella mitattuna tuloerojen arvioidaan kaventuvan yhteensä noin 0,09 prosenttiyksikköä.

Tuloverotuksen muutosten arvioidaan kaventavan tuloeroja, mutta välillisen verotuksen muutokset taas kasvattavat niitä hieman. Rahassa plussalle päästään kuitenkin muissa tuloluokissa paitsi ylimmässä.

Tuloverotuksessa hallitus esittää indeksitarkistusta kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Indeksitarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää, työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymä- ja poistumaprosentteja.

Indeksitarkistuksen lisäksi ansiotuloverotusta ehdotetaan kevennettäväksi yhteensä 200 miljoonalla eurolla siten, että kevennykset painottuvat pieni- ja keskituloisiin. Kevennys toteutetaan korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä 66 miljoonalla eurolla, työtulovähennystä 99 miljoonalla sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä yhteensä 35 miljoonalla eurolla.

Suurituloisten niin kutsuttua solidaarisuusveroa jatketaan hallituskauden loppuun, minkä arvioidaan lisäävän verotuloja noin 109 miljoonalla eurolla.

ILMOITUS

Yhteensä ansiotuloverotuksen muutokset kasvattavat käytettävissä olevia tuloja keskimäärin noin 0,38 prosenttia, alimmassa tulokymmenyksessä noin 0,39 prosenttia ja ylimmässä tulokymmenyksessä muutokset pienentävät käytettävissä olevia tuloja noin 0,03 prosenttia.

Välillisen verotuksen puolella nousevat tupakka- ja virvoitusjuomavero. Käytettävissä oleviin tuloihin suhteutettuna tupakkaveron korotukset vastaavat VM:n mukaan alimmassa tulokymmenyksessä noin 0,12 prosenttia. Ylimmässä tulokymmenyksessä vastaava suhde on noin 0,01 prosenttia ja keskimäärin noin 0,04 prosenttia.

Virvoitusjuomaveron korotus vastaa käytettävissä oleviin tuloihin suhteutettuna noin 0,03 prosenttia alimmassa tuloluokassa ja 0,01 prosenttia ylimmässä tuloluokassa. Keskimäärin korotus pienentää kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja 0,01 prosenttia.

Liikenteen polttonesteiden veronkorotuksella ei ministeriön mukaan ole merkittävää vaikutusta tuloeroihin. Keskimäärin korotus pienentää kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja 0,13 prosenttia, mutta vaikutus on suurinta keskituloisilla, alimman tulokymmenyksen tulojen pienentyessä 0,11 prosenttia ja ylimmän 0,08 prosenttia.