Lehtikuva/Mikko Stig

Minkä Sipilän hallitus rajasi vuonna 2016, sen Rinteen hallitus palauttaa vuonna 2020.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ensi vuoden budjetiksi. Sen yhtenä elementtinä varhaiskasvatuslakia muutetaan siten, että kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Edellinen hallitus rajasi työttömien lasten subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin viikossa vuonna 2016.

Rinteen hallitus perustelee muutoksella vahvistettavan lasten yhdenvertaisuutta vanhempien työmarkkina-asemasta ja perheen tilanteesta riippumatta.

Nyt tehtävän lakimuutoksen myötä kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Oikeus varhaiskasvatukseen ei riipu siitä, onko lapsen vanhempi tai muu huoltaja työssä koko- tai osa-aikaisesti, ovatko he työttöminä tai osallistuvatko työvoimapoliittisina toimina järjestettyihin koulutuksiin tai työharjoitteluun tai ovatko vanhemmat yrittäjiä tai opiskelevatko he.

Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei myöskään vaikuta jatkossa, onko lapsen vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.

Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.

ILMOITUS

Lukuisat tutkimukset ja kansainväliset vertailut ovat osoittaneet, että laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa positiivisesti lasten myöhempään koulutiehen ja menestymiseen opinnoissa ja yhteiskunnalliseen pärjäämiseen. Tutkimuksissa pidetään laadukkaaseen varhaiskasvatukseen osallistumista tärkeänä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020.

Lisäksi hallitus käynnistää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeet, joiden tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten oppimistuloksia ja vähentää eriarvoistumista. Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan yhteensä 125 miljoonaa euroa ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan yhteensä 180 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.

Varhaiskasvatuksen ohjelmassa tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen tasa-arvoa ja vähentää eriarvoistumista. Ohjelmassa kehitetään lisäksi muun muassa kolmiportaisen tuen mallia, laajennetaan 5-vuotiaiden maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua ja pilotoidaan kaksivuotista esiopetusta.