Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Pelastakaa Lasten kyselyssä nousi esiin myös, että kouluissa pitäisi kertoa aktiivisemmin politiikan taustoista.

Suomalaiset lapset kokevat suurta turvattomuuden tunnetta, kertoo Pelastakaa Lasten toteuttamasta kyselystä ja Lapsen ääni -raportista. Lapset unelmoivat turvallisesta, ympäristöystävällisestä ja tasa-arvoisesta Suomesta, mutta kokevat etteivät voi vaikuttaa asioihin.

Suurin huoli lapsilla liittyy ilmastonmuutokseen, josta Kansan Uutiset käyttää termiä ilmastokatastrofi. 78 prosenttia kyselyyn vastanneista piti sitä suurimpana tulevaisuuden huolenaiheena.

Lasten näkemyksiä ja unelmia esiin nostava raportti on osa laajempaa Lapsen ääni 2019 -kyselyaineistoa, jonka toinen osa, Lapsiköyhyys-raportti, julkaistaan lokakuussa. Kyselyssä selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten kokemuksia erityisesti köyhyydestä, työttömyydestä, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kysely toteutettiin verkkokyselynä touko-kesäkuussa 2019 ja siihen vastasi 565 lasta.

Toiseksi suurin huolenaihe lapsilla on työttömyys.

”Politiikassa puhutaan koko ajan ikääntyvästä väestöstä, työpaikkojen pulasta ja ilmastonmuutoksesta. Ei siinä tilanteessa voi tehdä muuta kuin huolestua tulevaisuudesta”, kirjoittaa eräs kyselyyn vastannut lapsi.

ILMOITUS

Lasten kokemassa turvattomuuden tunteessa nousee esille huoli siitä, millaisessa maailmassa he aikuistuvat. He kokevat, etteivät aikuiset tee tarpeeksi estääkseen ilmastokatastrofia, eivätkä ota heidän huoltaan ympäristöstä tosissaan. Kyselyyn vastanneet lapset toivovat, että Suomi olisi suunnannäyttäjä ja kansainvälisesti rohkea keskustelija ilmastokysymyksissä. Lapset vaativat nopeaa reagointia maan poliitikoilta ja muilta päättäjiltä.

Maahanmuutto ja rasismi uhkaavia

Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat kyselyn perusteella lapsille vaikeita. Lapset kokevat ongelmaksi, että julkisella keskustelulla vaikutetaan heidän mielipiteisiinsä. Noin kolmasosa vastaajista pitää maahanmuuttoa Suomen turvallisuutta uhkaavana. Lapset pitävät kuitenkin rasismia vielä suurempana huolena.

Työllistymismahdollisuuksissa kyselyyn vastanneita lapsia huolestuttaa se, löytyykö itselle mieluinen ja sopiva työ. Työllisyyskehityksessä nousee huoli työpaikkojen siirtymisestä ulkomaille ja ihmistyön korvaaminen teknologialla. Lapset, joiden kotona oli vähintään toinen huoltaja työttömänä, kokivat suurempaa huolta omasta työllistymisestään tulevaisuudessa kuin ne, joiden huoltajat olivat työssä.

Lapset kokevat itselleen tärkeiksi asioiksi erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Lapset pitävät Suomea sukupuolten tasa-arvon mallimaana ja haluavat säilyttää maan sellaisena. Useampi lapsi nosti kyselyssä esille huolen transihmisten oikeuksien toteutumisesta.

”Eriarvoisuus on vaarallinen asia yhteiskunnassa, sen kasvu johtaa myös rikollisuuden ja tyytymättömyyden kasvuun, mikä tulee ilmenemään mielenosoituksina ja yleisen turvattomuuden muodossa”, toteaa kyselyyn vastannut lapsi.

”Kouluihin lisää politiikkaa”

Vain alle 40 prosenttia lapsista uskoo voivansa vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen. Lähes puolet vastaajista kokee, ettei lapsia kuulla heitä itseään koskevassa valtakunnallisessa päätöksenteossa, eivätkä he saa siitä myöskään tietoa. Lapset toivovat, että esimerkiksi kouluissa kerrottaisiin enemmän poliittisesta päätöksenteosta ja niiden konkreettisista seurauksista.

Esimerkiksi vaalitorit ja varjoäänestykset auttavat perehtymään asioihin, sillä tällä hetkellä lapset eivät koe saavansa tarpeeksi tietoa.

– Erityisesti huomiotani kiinnitti lasten vastauksissa se, etteivät lapset koe pääsevänsä vaikuttamaan asioihin, sanoo kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen Pelastakaa Lapsista.

Vastauksissa nousi esiin myös äänestysikärajan laskeminen 16 vuoteen.