Jarmo Lintunen

Masentunut ihminen puhuu itsestään ja absolutistisin sanoin.

Masentuneisuus vaikuttaa yksilön kaikkeen toimintaan. Depressiosta kertovat esimerkiksi masentuneen ihmisen tekemät sananvalinnat, jotka eroavat ei-masentuneiden ihmisten vastaavista. Masentuneiden ihmisten kielenkäytöstä tehdyissä laajoissa analyyseissä ilmiötä on tutkittu internetin keskustelupalstojen avulla.

Luonnolliselta tuntuu, että masentuneet ihmiset käyttävät paljon negatiivista sisältöä kantavia sanoja, kuten yksinäisyys, suru ja kärsimys. Sen lisäksi heidän käyttämässään kielessä korostuu yksikön ensimmäinen persoona eli masentuneen ihmisen puheessa on runsaasti itseen liittyviä sanoja kuten ”minä” ja ”minun”, mutta huomattavan vähän sanoja, jotka viittaavat muihin kuten ”hän” tai ”he”.

Tutkijoiden mukaan kyse on siitä, että masentuneet ihmiset ovat keskittyneitä itseensä ja kokevat vähemmän yhteyttä muihin ihmisiin kuin ei-masentuneet. Omien asioiden vatvominen on tunnetusti tyypillistä masentuneille, samoin eristäytyminen sosiaalisista suhteista. Se, kumpi on syy ja kumpi seuraus, on epäselvää eli saako depressio ihmisen kääntymään omien tunteiden tarkasteluun vai masentuvatko ihmiset, joilla on taipumus keskittyä itsensä havainnointiin.

Masentunut näkee ääripäät

Yksittäisiä sanojakin enemmän tapa ilmaista asioita voi kertoa depressiosta. Masentunut ihminen on taipuvainen käyttämään niin sanottuja absolutistisia ilmaisuja eli hänen puheessaan tai tekstissään korostuvat äärimmäiset ilmaisut, kuten ”aina”, ”ei koskaan”, ”täysin” ja niin edelleen.

Keskustelupalstoja analysoimalla tutkijat havaitsivat, että ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta käsittelevillä foorumeilla absolutistisia ilmaisuja esiintyi 50 prosenttia enemmän kuin vertailuaineistona käytetyillä, esimerkiksi opiskelua käsittelevillä keskustelualustoilla. Palstoilla, joilla ihmiset kertoivat harkitsevansa itsemurhaa, niitä esiintyi 80 prosenttia useammin kuin niin sanotuilla tavallisilla foorumeilla.

ILMOITUS

Masennuksesta toipuvien foorumeilla negatiivisia tunteita ilmaisevia sanoja käytettiin saman verran kuin vertailupalstoilla, mutta myönteisiä tunteita kuvaavia käsitteitä viljeltiin toipujien teksteissä huomattavasti eli noin 70 prosenttia enemmän.

Absolutistisia sanoja masennuksesta parantuneet sen sijaan käyttivät edelleen huomattavasti enemmän kuin vertailuryhmäläiset, mikä voinee vihjata siihen, että masentumaan alttiit ihmiset ovat taipuvaisia absolutistiseen ajatteluun.

Masentuneisuus on globaali ongelma, josta Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan kärsii 300 miljoonaa ihmistä. Luku on 18 prosenttia suurempi kuin vuonna 2005. Suomessa mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat nykyään tyypillisin sairaslomien syy. Depressio kuuluu keskeisimpiin kansanterveysongelmiin ja siitä kärsii noin 5 prosenttia suomalaisista.