Jarno Mela

Leikattu työttömyysturva palaamassa normaalin suuruiseksi ensi vuoden alussa.

– Tällä lakiesityksellä purettaisiin aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, jolloin työttömyysturvasta tulee selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Selkeys ja ymmärrettävyyshän ovat myös syksyllä käynnistyvän sosiaaliturvan uudistuksen peruspilareita, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Hän tarkoittaa perjantaina lausuntokierrokselle lähetettyä esitysluonnosta aktiivimalliin sisältyvien leikkureiden ja velvoitteiden purkamisesta. Aktiivimallin kumoaminen edellyttää työttömyysturvalain muuttamista.

Pekosen mukaan työllisyystoimenpiteitä käydään läpi työllisyyden edistämisen ministeriryhmässä jo ensi viikosta lähtien.

Karenssi ei pitene

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020. Se tarkoittaa sitä, että työttömyysetuutta saavan henkilön aktiivisuutta ei enää seurattaisi mallin mukaisesti eikä aktiivimalli leikkaisi 1.1.2020 alkaen kertynyttä työttömyysetuutta. Jos työttömyysetuutta on aiemmin aktiivimallin perusteella alennettu, se palautuisi normaalin suuruiseksi vuoden 2020 alusta. Tammikuussa maksuun tuleviin mutta vuonna 2019 kertyneisiin työttömyysetuuksiin aktiivimallin leikkurit vielä vaikuttaisivat.

Työttömyysturvan omavastuuaika eli niin sanottu karenssi säilyy nykyisenä viitenä päivänä.

ILMOITUS

Lausuntoaika päättyy 9.9. ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettilakina syksyllä 2019.

Työllisyysvaikutuksista ei luotettavaa tietoa

Aktiivimalli tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Sen tavoitteena oli lisätä työllisten määrää 8 000:lla. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan tavoitteen saavuttamisen arviointi on haastavaa monista syistä johtuen ja lain vaikutusta on vaikea erottaa muusta työllisyyden paranemisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työttömyyden aikainen työnteko ja työttömyydestä poistuminen ovat molemmat yleistyneet aktiivimallin voimaan tulon jälkeen. Työttömien määrä on vähentynyt huomattavasti aktiivimallin voimassaoloaikana, mutta näiden muutosten on arvioitu osittain perustuvan juuri yleisen työllisyystilanteen nopeaan paranemiseen.

Aktiivimalli on myös saattanut jonkin verran lisätä osa-aikatyön tekemistä perusturvaetuuksien saajilla sekä edistää ansiopäivärahan saajien poistumista työttömyydestä. Aktiivimallin vaikutukset kummassakin tapauksessa ovat kuitenkin epäselvät.

”Koska aktiivimallin vaikutusta ei voi erotella luotettavasti muista syistä johtuvasta työllisyystilanteen muutoksesta, luotettavaa arviota aktiivimallin suorista työllisyysvaikutuksista ei voi tehdä”, kuuluu esitysluonnoksen johtopäätös.

VATTin loppuraportti aktiivimallin työllisyysvaikutuksista ilmestyy lokakuussa.

Kohdistuu ikääntyviin ja pitkäaikaistyöttömiin

Luonnoksen mukaan sen sijaan mallin vaikutuksista yksittäisten työttömyysetuuden saajien kohdalla on olemassa tilastotietoa.

”Näiden tilastotietojen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että työttömyysetuuden määrän alentaminen kohdentuu erityisesti tiettyihin etuudensaajaryhmiin kuten ikääntyviin ja/tai pitkään työttömänä olleisiin työttömyysetuuden saajiin. Etuuden alentamista koskevien tilastotietojen perusteella vaikuttaakin osittain siltä, että työttömyysetuutta alennetaan erityisesti sellaisilta työttömyysetuuden saajilta kuten työmarkkinatukea saavat pitkäaikaistyöttömät ja lisäpäiviltä ansiopäivärahaa saavat pitkäaikaistyöttömät.”

”Selkeyttäisi työttömyysturvaa”

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kiittää esitysluonnosta siitä, että aktiivimallin poistaminen selkeyttäisi työttömyysturvaa ja yhdenmukaistaisi työttömien kohtelua.

Mallin epäoikeudenmukaisuuden kokemus näkyy kassoihin viime vuoden aikana tulleissa valituksissa.

– Satojakin työhakemuksia tehneestä työttömästä etuuden leikkaus vähäisen aktiivisuuden perusteella tuntuu ymmärrettävästi kohtuuttomalta, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Niina Jussila sanoo.

Jussilan mukaan aktiivimalli on myös byrokraattinen ja vaikeaselkoinen. Esimerkiksi kassojen päätösmäärät kasvoivat viime vuonna kymmeniä prosentteja, vaikka työttömyys samalla aikavälillä laski.

– Aktiivimallin myötä sekä työnhakija että työttömyysetuuden maksaja on joutunut käyttämään huomattavan määrän aikaa sen selvittämiseen, täyttyvätkö mallin edellytykset tietyssä toiminnassa vai eivät, Jussila sanoo.

Työttömyyskassoilla on Jussilan mukaan valmius luopua aktiivimallista lyhyelläkin varoitusajalla.