Jarno Mela

Ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan tavoitteena on perhevapaiden ja hoitovastuun jakautuminen perheissä tasaisesti, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä sekä sukupuolten välisten palkkaerojen pieneneminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö alkaa valmistella perhevapaauudistusta tänä syksynä. Hallitusohjelman mukaan kunnianhimoinen ja perheiden hyvinvointia tukeva perhevapaauudistus toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

– Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

– Hallitusohjelmassa on lisäksi linjattu, että uudistuksessa huomioidaan niin perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksien lisääminen kuin esimerkiksi monimuotoiset perheet ja yrittäjät.

Uudistusta valmistellaan ensisijaisesti virkamiestyönä epävirallisessa kolmikantaisessa valmisteluryhmässä. Ryhmään pyydetään nyt jäseniä ministeriöistä, Kelasta ja työmarkkinajärjestöistä. Tarkoituksena on, että ryhmä luonnostelee uudistukselle pohjaa hallitusohjelmakirjausten mukaisesti.

Hallitusohjelmassa on perhevapaista linjattu, että äideillä ja isillä on yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisäksi perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso. Molemmille vanhemmille maksetaan korotettua ansio-osaa nykyistä äitien osuutta vastaavasti.

Kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta maksaa etuus suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2021.