Lehtikuva/Martti Kainulainen

Nuoret eivät pääse työttömyysturvalle, monet työttömät menettävät sen.

Nuoret ja työttömät ovat suurimmat perustoimeentulotukea saavat ryhmät. Perustoimeentulotukea sai Kelasta huhtikuun 2017 ja lokakuun 2018 välillä 340 754 eri kotitaloutta. Kuukausittain määrä vaihteli 110 000 ja 160 000 kotitalouden välillä.

Kelan, VATT:n ja Helsingin yliopiston tiistaina julkistaman selvityksen mukaan neljännes perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista ei saa lainkaan ensisijaisia etuuksia, kuten työttömyysturvaa, sairauspäivärahaa tai eläkettä. Näiden kotitalouksien tulot muodostuvat pääasiassa asumistuesta ja toimeentulotuesta.

Ilman ensisijaisia etuuksia ovat erityisesti nuoret, joille ei ole syntynyt oikeutta työttömyysturvaan sekä työttömät, jotka ovat menettäneet oikeutensa työttömyysturvaan sanktion vuoksi.

Perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista 41 prosenttia sai tukea 12 kuukauden seurantajakson aikana 10–12 kuukautta. Tukea ensimmäisen kerran saaneista kotitalouksista noin puolet sai tukea vain 1–3 kuukautta.

Yksin asuvat ja lapsiperheet saivat perustoimeentulotukea pitempään kuin muut ryhmät. Alle 25-vuotiailla ja yli 64-vuotiailla tukikuukausia oli keskimäärin vähemmän kuin muilla ikäryhmillä.

ILMOITUS

Ei vaikuta vuokratasoon

Toimeentulotuen toimivuuden kannalta keskeinen kysymys on, heijastuuko tuki asukkaan maksamaan vuokraan. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kunnasta ja kotitalouden koosta riippuvat hyväksyttävien asumismenojen harkintarajat eivät ole merkittävä tekijä tuensaajien vuokrien määräytymisessä.

Harkintarajojen vähäinen merkitys vuokrien määräytymisessä voi johtua siitä, että toimeentulotuen saaminen on usein lyhytaikaista vuokrasuhteen pituuteen verrattuna. Vuokran suuruudella on useille tuensaajille taloudellista merkitystä tuesta huolimatta. Noin puolella tuensaajista asumismeno alittaa harkintarajan.

Asumismenojen perusteella maksettu perustoimeentulotuki kattaa suurten kaupunkien vapaarahoitteisilla vuokra-asuntomarkkinoilla vuokrien kokonaissummasta alle viisi prosenttia. Toimeentulotuen pieni osuus vuokra-asuntomarkkinoilla viittaa siihen, että toimeentulotuki ei vaikuta merkittävästi yleiseen vuokratasoon.

Pitkään tukea saaneilla ansiotuloja hyvin harvoin

Vain kuusi prosenttia perustoimeentulotuen saajista sai ansiotuloja, kuten työ- ja/tai yrittäjätuloja. Ansiotuloja saivat useammin naiset, kahden vanhemman perheet ja Uudellamaalla asuvat.

Ansiotuloja oli vähemmän niillä, joille oli maksettua toimeentulotukea pitkäaikaisesti. Toimeentulotuen myöntämisessä on käytännöksi vakiintunut se, että korkeintaan 150 euron tulot jätetään kokonaisuudessaan ottamatta huomioon.

Maaliskuussa 2018 noin 70 prosentilla ansiotuloja saaneista oli ansiotuloja yli 300 euroa.