IPS/Louise Redvers

Helsingissä toimiva Wider-instituutti pureutuu laajoihin muutostarpeisiin.

Miten saada aikaan laajamittaisia muutoksia ja parantaa maapallon asukkaiden hyvinvointia niin, että kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan? Tähän kysymykseen YK-yliopiston alainen Wider-tutkimuslaitos pyrkii vastaamaan.

Widerin tutkimusohjelma vuosille 2019–23 on kaikkien aikojen kunnianhimoisin. Jos mielitään vähentää maailmassa köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä ratkaista ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat, on uudistettava taloutta, valtioita ja yhteiskuntia.

Talouden muutos on kehitysstrategian ydin. Jotta pystytään vähentämään äärimmäistä köyhyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta, on uudistettava taloudellisen toiminnan rakenteita ja luotava työpaikkoja.

Wider-instituutti auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

Taloudellinen muutos on välttämätön myös tulotason kohentamiseksi ja markkinoiden kehittämiseksi. Niitä tarvitaan parantamaan kotimaisten resurssien käyttöä ja laajentamaan veropohjaa. Se mahdollistaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen.

Tehokas valtio on välttämätön

Talouden muutos edellyttää poliittisia muutoksia. Siksi valtioiden uudistaminen on toisena Widerin listalla.

ILMOITUS

Talouskasvun vauhdittaminen ympäristön kannalta kestävällä tavalla vaatii tehokkaan valtion toimimaan yksityisen sektorin rinnalle.

Samalla valtion on tuotettava palvelut ja muovattava yhteiskuntaa niin, että köyhien syrjäytyminen ja sukupuolesta johtuva syrjintä vähenevät.

Vastuullisesti toimiva ja kansalaistensa tarpeet huomioon ottava valtio on kansallisen kehityksen perusta. Hauraiden ja konfliktien repimien valtioiden rakentaminen siihen kuntoon ei ole helppoa.

Kansalaiset tasavertaisiksi

Uudistettu talous ja politiikka tarvitsevat seurakseen yhteiskunnallisen muutoksen, jonka tuloksena kaikki kansalaiset kokevat kuuluvansa tasavertaiseen joukkoon.

Yksilöiden ja yhteisöjen voimaannuttaminen auttaa köyhyyden kitkemisessä ja parantaa sekä sukupuolten että sosiaalisten ryhmien välistä tasa-arvoa.

Jyrkkä eriarvoisuus horjuttaa poliittisia järjestelmiä, pahentaa valtioiden haurautta ja estää talouden uudistamisen.

Sosiaaliseen muutokseen vaikuttaa sekä valtion että kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen toiminta. Tutkijoiden tehtävänä on ymmärtää, millaisissa oloissa sellainen toiminta on mahdollista ja saa aikaan muutoksia.

Tietoa muutosten tueksi

Tarvittavat muutokset ovat välttämättömiä YK:n Agenda 2030:n eli kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle. Widerin tutkimustyö vastaa Agendan kehotukseen auttaa ja vahvistaa tiedonkeruuta ja valmiuksien kehittämistä YK:n jäsenmaissa.

Tänä vuonna käynnistämme kuusi lippulaivahanketta, jotka liittyvät epäviralliseen talouteen, naisten työntekoon, sosiaaliseen liikkuvuuteen, valtioiden vahvistamiseen, rakenteelliseen muutokseen ja kaivannaisiin.

*Kunal Sen ryhtyi vuoden alussa johtamaan Helsingissä toimivaa Wider-instituuttia, joka on YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitos

Englanninkielinen versio