Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Laki koskisi 300 000 palkansaajaa ja 95 prosenttia yrityksistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keskiviikkona luonnoksen irtisanomislaiksi .

– Irtisanomisen kynnystä laskettaisiin maltillisesti alle 10 työntekijän yrityksissä ottaen pienten yritysten olosuhteet nykyistä paremmin huomioon, työministeri Jari Lindström sanoo.

Lakiluonnoksessa todetaan, että työnantajilla, jotka työllistävät alle 10 työntekijää, kynnys irtisanoa työntekijän moitittavan menettelyn perusteella olisi alempi kuin irtisanottaessa työntekijöitä tätä suuremmista yrityksistä.

Irtisanomisperusteen olisi edelleen oltava asiallinen ja painava. Mielivaltaiset irtisanomiset eivät jatkossakaan olisi sallittuja, painottaa ministeriö. Alle kymmenen hengen yrityksissä painavana irtisanomisperusteena voitaisiin pitää vähäisempää velvoitteiden laiminlyöntiä tai työntekijän henkilöön liittyviä työntekoedellytysten muuttumista kuin suuremmissa yrityksissä.

Irtisanomisperusteita olisi luonnoksen mukaan kolme: työyhteisön toiminnan heikentyminen, taloudelliset menetykset ja luottamuksen puute.

ILMOITUS

Työyhteisön toiminnan heikentymisellä viitataan tilanteeseen, jossa ”työyhteisön ilmapiiri on pahoin tulehtunut työntekijän sellaisen menettelyn seurauksena, jota voidaan pitää työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden vastaisena”. Irtisanomiseen ei kuitenkaan voisi ryhtyä ennen kuin työnantaja on työturvallisuuslaissa ja työsopimuslaissa edellytetyin tavoin pyrkinyt parantamaan ja ylläpitämään työyhteisön toimivuutta.

Luottamuksen puutteella tarkoitetaan työntekijän moitittavaa menettelyä, jossa ”esimerkiksi useiden yksittäisten ja moitittavana pidettävien lain tai sopimuksen vastaisten tekojen taikka laiminlyöntien kokonaisuus yhdessä ilmentää työntekijän piittaamattomuutta yrityksen toimintaa kohtaan”.

Esimerkkinä tästä mainitaan se, ettei työntekijä noudata työaikoja tai työntekijän alisuoriutuminen annetuista tehtävistä.

Vaikutuksista ei luotettavaa arviota

Lakiluonnoksessa myönnetään, ettei irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutusta voida ”olemassa olevan tutkimustiedon perusteella luotettavasti arvioida”. Ministeriön mukaan ”esitys sisältää kuitenkin elementtejä, joiden perusteella vaikutuksen työllisyyteen voidaan arvioida olevan pitkällä aikavälillä positiivinen”.

Vuonna 2016 Suomessa oli 356 790 yritystä, joista alle 10 työntekijää työllistäviä oli yhteensä 337 300 eli 95 prosenttia kaikista yrityksistä. Alle 10 työntekijää työllistävien yritysten palveluksessa vuonna 2016 oli noin 294 000 kokoaikaiseksi muutettua palkansaajaa, eli todellisuudessa jonkin verran yli 300 000 palkansaajaa. Se vastaa noin 20 prosenttia kaikista yrityskentän palkansaajista.

Hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle marraskuussa 2018.