Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on päättänyt järjestöllisistä toimista hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan.

Kolmen päivän järjestöllisiin toimiin osallistuvat ke 26.9. kello 6.00 alkaen ja pe 28.9. kello 23.59 päättyen Jytyn kaikki sektorit niin kunta-ala, yksityinen kuin kirkonkin sektori. Järjestöllisiä toimia ovat vuoronvaihto- ja ylityökielto sekä säännöllisen työajan ylittävien liukumien käyttökielto.

Mikäli järjestöllisiä toimia on tarve laajentaa, liittohallitus tekee niistä erikseen uuden päätöksen.

Lakiesitys vedettävä pois

Jyty vaatii hallitusta vetämään pois työsopimuslain muutosesityksen valmistelun, joka heikentäisi työsuhdeturvaa alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Hallitus on esittänyt työsopimuslakiin lisättäväksi, että alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä irtisanomisperusteena voidaan pitää vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista taikka epäasiallista käyttäytymistä silloin, kun se horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan ja työyhteisön toimintaa, eikä työsuhteen jatkamista tästä syystä voida pitää työnantajan kannalta kohtuullisena.

Vähäinen työvelvoitteen laiminlyönti tai rikkominen on epämääräinen ja voi Jytyn mukaan johtaa täysin kohtuuttomiin irtisanomisiin. Esimerkiksi luottamussuhteen horjuttaminen tai työyhteisön toiminnan vaikeuttaminen ovat Jytyn mukaan hyvin subjektiivisia irtisanomisperusteita.

ILMOITUS

Ei vaikutusta työllisyyteen tai talouskasvuun

Lakiesitystä ei ole Jytyn mukaan mitään perusteltua syytä viedä eteenpäin, koska henkilöperusteisten irtisanomisten helpottamisesta johtuvat vaikutukset mm. Etlan ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan työllisyyteen ja talouskasvuun jäisivät lähes olemattomiksi. Laki toteutuessaan heikentäisi myös työntekijöiden yhdenvertaisuutta.

Uhkana on, että hallituksen esitys työsopimuslain muuttamiseksi sekoittaa aivan keskeisiä työsopimuslain säännöksiä vaikeasti tulkittaviksi, aiheuttaa valitusten sekamelskan ja työllistää vain lakimiehiä.

Uhkana kahdenlaiset työmarkkinat

Jyty katsoo, että hallituksen esitys uhkaa luoda toteutuessaan kahdenlaiset työmarkkinat. Vaarana on, että yritykset pilkkovat toimintaansa niin, että työntekijöiden määrä jää mm. juuri alle sen kriittisen 20 työntekijän.

Työntekijän kannalta työnantajan madallettu irtisanomiskynnys on Jytyn mukaan esityksen suurin ongelma. Lain perustelut eivät pidä paikkaansa korkean irtisanomiskynnyksen osalta, sillä Suomessa irtisanomiskynnys on jo nykyisellään OECD-maiden keskitasoa.

Lakiesityksessa perustuslaillisia ongelmia

Useiden oikeusoppineiden lakiesityksestä antamat kommentit varoittavat sen sisältävän myös perustuslaillisia ongelmia eli sen perustuslain mukaisuus on tietyiltä osin kyseenalainen.

Jyty huomauttaa, että työnantajien asemaa on jo viime vuosina helpotettu mm. koeaikaa pidentämällä neljästä kuukaudesta kuuteen. Takaisinottovelvoiteaikaa on myös mm. lyhennetty irtisanomisen perusteen ollessa taloudellinen tai tuotannollinen.

Jytyn jäsenistä suuri joukko on siirtymässä maakuntauudistuksen seurauksena kuntien palkkalistoilta ulkoistusten myötä liikelaitosten ja yhtiöiden palvelukseen, ja siksikin tämä lakiuudistus koskettaa ja tulee tulevaisuudessa koskettamaan yhä useampaa jytyläistä.