Lauri Hannus

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on todella visainen tehtävä, mikäli se aikoo saada henkilötietojen suojan kuntoon soten valinnanvapausmallissa.

Kuntaliiton mukaan hallituksen esitys arkaluontoisten henkilötietojen käsittelystä on epäselvä.

Hallituksen tekemät muutosesitykset perustuslakivaliokunnan esittämiin puutteisiin eivät takaa riittävää suojaa.

Monituottajamallissa useat tahot käsittelevät terveys- ja sosiaalipalvelujen tietoja. Muun muassa maakunnat, maakuntien liikelaitokset, yksityiset palveluntuottajat ja Kela käsittelevät potilastietoja.

Asiakas on unohdettu potilasrekistereitä suunniteltaessa.

Asiakas- ja potilastietojen salassapidosta ja käsittelystä on tarkoitus säätää useissa eri laeissa. Nämä eivät kuitenkaan ota huomioon järjestäjän ja tuottajan erottamista, mikä tapahtuu maakuntamallin toteutuessa.

Arkaluontoisten tietojen suojaamisessa ei ole otettu huomioon myöskään yksityisen sektorin palvelutuotannon osuuden kasvamista eikä toukokuussa voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

ILMOITUS

Osa tietosuojaan vaikuttavista laeista on auki

Sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuu arvioimaan tietosuojan toteutumista, vaikka vireillä on edelleen lukuisia EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta tehtäviä lakiuudistuksia. Näillä uudistuksilla voi olla vaikutuksia myös valinnanvapauslakiesityksessä esitettyyn henkilötietojen käsittelyyn.

Kuntaliitto huomauttaa, että henkilötietojen suoja liittyy perustuslain mukaisiin perustavaa laatua oleviin henkilöiden oikeuksiin. Tästä syystä asiakkaan valinnanvapausmalliin liittyvistä tietosuojakysymyksistä voi lainmukaisesti säätää vain, mikäli on säädetty myös siihen olennaisesti vaikuttavat välttämättömät muutokset.

Hallituksen lakiesityksessä ei olekaan otettu huomioon potilaiden ja asiakkaiden oikeuksia riittävästi. Kuntaliiton mukaan lakiesityksessä ei juuri ole kiinnitetty huomiota siihen, miten asiakkaiden oikeudet rekisteröinnissä on käytännössä tarkoitus toteuttaa.

Lakiesityksessä vain viitataan useisiin muihin säännöksiin, joihin henkilötietojen käsittely perustuisi.

Asiakassuunnitelmarekisteristä ei apua tietosuojaongelmaan

Hallituksen esitys ei poista paljon puhuttuja tiedonkulun ongelmia. Hallitus esittää uutta asiakassuunnitelmarekisteriä, johon tallennettaisiin monisairaiden ja muiden monia palveluja tarvitsevien potilaiden ja asiakkaiden tiedot.

Kuntaliitto arvioi, että uusi asiakassuunnitelmarekisteri voi monimutkaistaa ja hankaloittaa entisestään asiakas- ja potilastietojen käsittelyä. Näin tapahtuisi erityisesti, jos asiakas tarvitsee sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita.

Nykyisin sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliset henkilörekisterit sekä niihin liittyvät toisistaan poikkeavat suostumus- ja kieltosäännöt hankaloittavat palvelujen saantia. Eikä tilanne muuttuisi perusongelmien osalta, jos edetään hallituksen viitoittamalla tiellä.