Pekka Pajuvirta

Maahanmuuttoviraston kyselyyn vastanneet turvapaikanhakijat kokevat olevansa turvassa, mutta kaipaavat enemmän tekemistä.

Maahanmuuttoviraston järjestämässä asiakaspalautekyselyssä vastaanottokeskuksissa (VOK) asuvat turvapaikanhakijat arvioivat turvallisuutta, asiakkaiden kohtelun tasavertaisuutta sekä työntekijöiden saatavuutta ja kykyä kohdata asiakkaansa. Kyselyyn vastasi 1267 täysi-ikäistä ja 33 alaikäistä asiakasta.

Maahanmuuttovirasto kysyi asiakaspalautetta yhteensä 31 VOK:en asukkailta. Keskuksista 26 oli tarkoitettu aikuisille ja perheille, loput viisi alaikäisille turvapaikanhakijoille. Kyselyyn osallistuneet arvioivat esitettyjen väitteiden paikkansapitävyyttä asteikolla 1–5 oman kokemuksensa valossa. Lisäksi heillä oli mahdollisuus vastata avoimiin kysymyksiin ja tehdä parannusehdotuksia.

Pääsääntöisesti asiakkaat tunsivat olonsa turvalliseksi VOK:ssa. Naiset kokivat olonsa turvatummaksi kuin miehet ja aikuiset turvatummaksi kuin ala-ikäiset vastaajat.

Nuorten vastauksissa nousivat esiin esimerkiksi yksinäisyys, aktiviteettien puute ja ohjaajien tietämättömyys eri kulttuureista.

Nuoret olivat hieman tyytymättömämpiä kohtelun tasapuolisuuteen kuin aikuiset. Alaikäisten vastaajien arviot omasta kohtelustaan ja yleisestä tasapuolisuudesta poikkesivat toisistaan ja omaan kohteluun oltiin tyytyväisempiä kuin yleiseen tasapuolisuuteen.

Avoimissa vastauksissa työntekijät saivat asiakkailta sekä kiitosta että moitetta. Siinä missä joku vastaaja kiitti työntekijöitä kunnioittavasta suhtautumisesta, toinen moitti heitä rotuvihasta ja soveltumattomuudesta alalle.

ILMOITUS

Aikuisten vastauksissa naisten koettiin saavan enemmän tukea ja palveluita kuin miesten, niin ikään kansallisuuden uskottiin vaikuttavan kohteluun.

Mielekkään tekemisen puute kalvaa

Asiakkailta kysyttiin myös, saavatko he tarvittaessa apua ohjaajilta ja voiko näihin luottaa. Avoimissa vastauksissa aikuiset arvioivat työntekijät pääosin avuliaiksi ja luotettaviksi, ala-ikäiset olivat hieman kriittisempiä.

Avoimissa kysymyksissä asiakkailta kysyttiin, mikä VOK:ssa on hyvää ja mikä huonoa. Hyväksi koettiin turvallisuus ja rauhallisuus, moitteita saivat aikuisilta asumisolot ja epäsiisteys. Nuorten vastauksissa nousivat esiin esimerkiksi yksinäisyys, aktiviteettien puute ja ohjaajien tietämättömyys eri kulttuureista.

Mielekkään tekemisen puute vaivaa sekä nuoria että aikuisia. Aikuiset kaipasivat mahdollisuuksia rauhallisempaan asuntoon ja ansiotyöhön, johon VOK:n syrjäiseksi koettu sijainti toi omat esteensä.

Työntekijöiltä toivottiin enemmän konkreettista apua byrokratiassa, kuten asunnon ja oleskeluluvan hakemisessa ja tekemisen järjestämisessä. Sekä aikuiset että nuoret kaipasivat suomen kielen opiskelumahdollisuuksia, aikuiset myös kohtaamisia suomalaisten kanssa. Henkilökunnan toivottiin kohtelevan ”aikuisia aikuisina”.

Numeroarvioiden perusteella vastaanottokeskuksissa asuvat turvapaikanhakijat ovat suhteellisen tyytyväisiä olosuhteisiinsa. Maahanmuuttoviraston julkaisemista yhteenvedoista ei kuitenkaan käy ilmi, näkyikö VOK:en välillä eroja asiakastyytyväisyydessä.