Wikimedia Commons / Teemu Vehkaoja

Ilmastomallit ennustavat pienten purojen muuttuvan nopeimmin.

Ilmastoskenaarioiden mukaan virtaavien vesien lajit siirtyvät kohti pohjoista lämpötilan noustessa. Mitä pienempi virta, sen suurempi muutos, selviää Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston tekemästä tutkimuksesta.

Voimakkain muutos kohdistuu pieniin, kokoaviin latvapuroihin. Suurien jokien lajistoon lämpötila ei vaikuta yhtä paljon.

Vuosisadan lopulla lämpötilan kohoaminen on mittavinta Suomen pohjoisilla alueilla.

Voimakkain muutos kohdistuu pieniin, kokoaviin latvapuroihin. Suurien jokien lajistoon lämpötila ei vaikuta yhtä paljon.

– Eteläisten lajien levinneisyysrajat siirtyvät ennusteen mukaan pohjoisemmaksi, minkä seurauksena pohjaeläinten lajirunsaus lisääntyisi pohjoisissa joissa. Toisaalta pohjoisia lajeja saattaa tulevaisuudessa hävitä niiden nykyisiltä esiintymisalueilta, sanoo tutkijatohtori Kaisa-Riikka Mustonen Oulun yliopiston Ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköstä.

Myös jokien virtaamat muuttuvat

Tutkijat havaitsivat ennusteissa muutoksia myös jokien virtaamissa ja niiden vuodenaikaisvaihtelu muuttui vaikeammin ennakoitavaksi. Lajisto vaihtuisi eniten niissä vesistöissä, joissa virta olisi vuolainta. Herkimpiä virtaamien muutokselle ovat latvapurot. Niiden, ja ylipäätään pienten vesien lämpötilan nousua tulisikin hillitä varjostuksella.

– Muutokset lämpötilassa ja sadannassa vaikuttavat moniin jokien valuma-alueen toimintoihin. Lisäksi maankäyttö ja muu ihmistoiminta vaikuttavat yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa. Ilmastonmuutoksen vesistövaikutusten tutkimuksessa tulee pyrkiä vielä entistä laajemmin huomioimaan erilaisia tekijöitä ja näiden yhteisvaikutuksia, sanoo erikoistutkija Heikki Mykrä Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston tutkijat selvittivät, kuinka muutokset ilman lämpötilassa ja hydrologiassa vaikuttavat jokien pohjaeläinlajiston koostumukseen. Tutkimuksessa yhdistettiin ilmastomallien tuottamia skenaarioita jokien virtaamasimulaatioihin ja lajien esiintymistä ennustaviin malleihin. Tutkimus on julkaistu Global Change Biology -julkaisusarjassa.