Suomen suurimpia tasa-arvohaasteita on hoivan epätasa-arvoinen jakautuminen, joka vaikuttaa siihen, että naisten työmarkkina-asema on hauras, palkkaepätasa-arvo edelleen sitkeä ja eläkkeidenkin välillä iso ero miesten ja naisten välillä.

Vanhempainvapaajärjestelmä kaipaa todellista tasa-arvoremonttia. Suurin huomio on kohdistettava siihen, että isät saadaan osallistumaan hoivaan. Tämä onnistuu ainoastaan kiintiöityjen vanhempainvapaajaksojen kautta.

Suurimpana epäkohtana hallituksen kaavailuissa on edelleen se, että vanhempainvapaajärjestelmä halutaan uudistaa kustannusneutraalisti, mikä ei todellisuudessa anna mahdollisuuksia aidon tasa-arvon edistämiseen. Sen sijaan on varaa tehdä vain kosmeettisia viilauksia.

Vanhempainvapaajärjestelmä kaipaa todellista tasa-arvoremonttia.

Jos siis halutaan todellisia muutoksia, pitää vanhempainjärjestelmää uudistaa kunnolla. Vasemmistoliiton mukaan järkevintä on edetä 6+6+6-mallin mukaisesti. Kotihoidontuen leikkaus, jota esimerkiksi kokoomuksen Juhana Vartiainen ajaa näyttävästi, ei edistäisi tasa-arvoa, vaan johtaisi vain siihen, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat äidit kärsisivät.

Monien kotihoidontuella olevien, erityisesti matalasti koulutettujen, naisten haaste on se, ettei heillä ole töitä, mihin palata vanhempainvapaiden jälkeen. Hallituksen on siis panostettava perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaalta palaavien äitien työmarkkina-aseman parantamiseen. Isille kiintiöityihin vapaisiin on puolestaan myös toinen näkökulma: isiä on kannustettava täysivaltaiseen vanhemmuuteen.

ILMOITUS

Tasa-arvo ei ole asia, joka etenisi itsestään ilman taloudellisia satsauksia. Tasa-arvo ei myöskään etene jos se jätetään vain vanhempien vapaan valinnan varaan. Sen osoittavat lukuisat tutkimuksetkin.

Ei myöskään voida tehdä uudistusta, joka ei huomioisi lasten ja perheiden olemassa olevaa todellisuutta, jossa lapset ovat jo nyt eriarvoisessa asemassa riippuen vanhempien lukumäärästä, työmarkkina-asemasta ja sukupuolesta. Siksi perheiden eletty monimuotoisuus on otettava perhevapaauudistuksen lähtökohdaksi.

On hienoa, että varhaiskasvatukseen osallistumista halutaan perhevapaauudistuksen rinnalla edistää. Suurimpia syitä siihen, miksi äidit käyttävät kotihoidontukea pidennetysti, on epäluottamus varhaiskasvatuksen laatuun ja työntekijöiden jaksamiseen.

Varhaiskasvatuksen tasosta ja laadusta on pidettävä huolta perhevapaauudistuksen rinnalla koko ajan. Lisäksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen edistää myös tasa-arvoisen vanhempainvapaajärjestelmän toimivuutta.