Jussi Joentausta

Horisontti

Vasemmistoliitto elää suurta uudistumisvaihetta. Jäsenistön osalta käynnissä on luultavasti suurempi uudistuminen kuin millään muulla puolueella tällä hetkellä Suomessa. Kansalaiset osoittavat kiinnostusta vasemmistoliiton politiikkaa ja puolueessa toimimista kohtaan. Julkisuudessa toistettu mielikuva puolueesta ei useinkaan vastaa todellisuutta.

Vasemmistoliittoa, kuten muitakin suomalaisia puolueita, voi pääosin kuvata suurten ikäluokkien puolueiksi. Näillä sotien jälkeen syntyneillä sukupolvilla on ollut pitkään merkittävä ja tärkeä rooli suomalaisessa päätöksenteossa. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että vasemmistoliitto on muuttumassa nuorten aikuisten puolueeksi. Tämä uudistuminen tulee nähdä mahdollisuutena. Uudet jäsenet ja toimijat ovat puolueen ja vasemmistolaisen poliittisen liikkeen jatkuvuuden edellytys.

Ihmisten mielikuvat vasemmistoliitosta tuntuvat olevan ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Vasemmistoliiton jäsenmäärä ylitti kesällä 11 000 rajan. Tämä on käytännössä enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin tällä vuosituhannella. Puolet jäsenistä on liittynyt puolueeseen kuluvan vuosikymmenen aikana.

Erityisen paljon uusia jäseniä liittyi puolueeseen vuoden 2011 eduskuntavaalien aikana ja niiden jälkeen, kun perussuomalaiset saivat suuren vaalivoiton. Toinen merkittävä hetki oli vuoden 2015 eduskuntavaalit ja Sipilän hallituksen muodostaminen. Näiden poliittisten tapahtuminen lisäksi myös neuvoa-antava jäsenäänestys puheenjohtajasta toi jäseniä.

Uusien jäsenten liittyminen on jatkunut tasaisesti. Merkittävää onkin, että 20 prosenttia jäsenistämme on liittynyt vasemmistoliittoon tänä tai viime vuonna. Jäsenistön uudistumisen vauhti on siis erittäin nopeaa.

ILMOITUS

Suomalaisten puolueiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on ollut laskussa 1980-luvulta lähtien. Eduskuntapuolueiden jäsenmäärä on laskenut noin kolmannekseen siitä, mitä se oli 1980-luvun alussa. Kun vielä 1970-luvulla puolueisiin kuului joka viides äänioikeutetuista, niin nykyään jäseniä on enää viitisen prosenttia. Tätä taustaa vasten vasemmistoliiton kasvava jäsenmäärä on merkittävä ilmiö.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna uusien jäsenten ikäjakauma on yllättävänkin laaja, 18-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Merkittävin uusien jäsenten ikäryhmä on 30–35-vuotiaat – jopa puolet uusista jäsenistä on alle 40-vuotiaita.

Koko jäsenistön ikäprofiilia tarkasteltaessa on havaittavissa selkeästi kaksi ryhmää. Ensimmäinen ryhmä on 65–75-vuotiaat puolueen jäsenet, jotka edustavat suuria ikäluokkia ja ovat usein olleet pitkään mukana vasemmistolaisessa liikkeessä. Tyypillisesti he ovat miehiä. Toinen selkeä ryhmä on 30–40-vuotiaat. Heistä hieman useampi on nainen. Vaikka puolueen jäsenistä 45 prosenttia on naisia, jakautuvat uusien jäsenten sukupuolet aivan tasan. Naisten osuus jäsenistä on puolueista toiseksi suurin.

Viime vuoden puolella uusille jäsenille tehdyn kyselyn mukaan osa uusista jäsenistä on harkinnut myös jonkin toisen puolueen jäsenyyttä. Pääosin on pohdittu vihreiden ja vasemmistoliiton välillä.

Jos jäsenistön kautta tehtävän tarkastelun rinnalle lisätään vasemmistoliiton kannattajaprofiili, vaikuttaa siltä, että luokkapuolueen piirteet heikkenevät. Jäseniä ja kannattajia on kaikista tulo-, sosiaali- ja ammattiryhmistä.

Mielenkiintoista on, että vasemmistoliiton kannattaminen, ja todennäköisesti myös jäsenyys, periytyvät vanhemmilta keskimääräistä vähemmän. Jäseniä yhdistävät yhteiset arvot, yhteiset poliittiset tavoitteet ja selkeä vasemmistolainen yhteiskunnallinen näkemys. Vaikka historiaan nähden vertailu voi tuntua liioittelulta, vasemmistoliitossa korostuvat aikaisempaa enemmän kaikista väestöryhmistä kannatusta saavan joukkopuolueen, ja jopa kansanliikkeen piirteet.

Jäsenistö luo pohjan puolueen tulevaisuudelle. Uudistuva jäsenistö antaa osaltaan hyvät edellytykset kannatuksen kasvattamiselle. Tällä perusteella vasemmistoliitto näyttää tulevaisuuden puolueelta ja sen tulevaisuus tällä hetkellä kirkkaammalta kuin monella muulla puolueella. Tässä mielessä ihmisten mielikuvat vasemmistoliitosta tuntuvat olevan ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Vasemmistoliittoa voi sanoa moderniksi, tulevaisuuteen katsovien ihmisten vasemmistopuolueeksi. Meidän tulee ylpeänä ja nöyristelemättä muuttaa ihmisten mielikuva puolueesta todellisuutta vastaavaksi. Jäsenistö uudistuu ja tukee koko puolueen, sen toimintatapojen ja politiikan uudistumista.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton järjestö- ja kunnallissihteeri.