All Over Press / ullstein bild

Tuore tutkimus paljastaa eläinten julman kohtelun Euroopan ulkopuolelle suuntautuvissa teuraskuljetuksissa. Niissä rikotaan EU:n eläinkuljetuslainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

Kolmen kansainvälisen eläinsuojelujärjestön äskettäin julkaisemasta tutkimuksesta käy ilmi nautojen ja lampaiden julma kohtelu kuljetuksen ja teurastuksen aikana.

– Tutkimus paljastaa teuraskuljetusten valvonnan pahat puutteet. Euroopassa kasvatettuja eläimiä kuljetetaan olosuhteissa, jotka rikkovat EU-lainsäädäntöä, sanoo Animals Internationalin (AI) Euroopan-johtaja Gabriel Paun.

Tutkimus antaa lisäpontta kansainväliselle kampanjalle, jolla vaaditaan Euroopan unionia luopumaan elävien eläinten teuraskuljetuksista EU:n ulkopuolelle. EU-maiden johtavat eläinsuojelujärjestöt vetoavat Euroopan komissioon, jotta elävien eläinten sijaan siirryttäisiin ruhojen ja lihan kuljetukseen.

Teuraskuljetusten valvonnassa on pahoja puutteita ja eläimet kärsivät.

– Eläimiä teurastetaan kohdemaissa julmilla tavoilla, jotka rikkovat kansainvälisiä sopimuksia. EU:n maataloustuottajat ja kansalaiset tulevat järkyttymään nähdessään, kuinka eläimiä kohdellaan niiden viimeisellä matkalla, Gabriel Paun sanoo.

Tutkimuksessa mukana olleet teuraskuljetukset lähtivät Euroopasta Turkkiin, Libanoniin, Jordaniaan, Israeliin ja Egyptiin. Saatu videomateriaali osoittaa, että kyseisissä maissa on rutiininomaisia käytäntöjä, jotka rikkovat EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

ILMOITUS

Eläimiä kuljetetaan ja teurastetaan
kauhistuttavissa olosuhteissa

Joka vuosi yli kaksi miljoonaa nautaa ja lammasta kuljetetaan maa- ja meriteitse Turkkiin, Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan teurastettavaksi. Kohdemaissa ei ole minkäänlaista eläinsuojelulainsäädäntöä.

– Euroopan unionin tuomioistuin on linjannut, että EU:n kuljetuslainsäädäntö on voimassa myös EU:n rajojen ulkopuolella aina siihen saakka, kunnes eläimet ovat saavuttaneet määränpäänsä. Tätä linjausta ei kuitenkaan noudateta, ja eläimiä kuljetetaan ja teurastetaan kauhistuttavissa olosuhteissa, sanoo EU-maiden eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestön Eurogroup for Animalsin toiminnanjohtaja Reineke Hameleers.

Tutkimusaineisto, jossa eläimiä kuljetetaan Irlannista, Ranskasta, Romaniasta, Liettuasta, Unkarista, Belgiasta, Tšekistä, Portugalista ja Espanjasta EU:n ulkopuolelle, toimitetaan Euroopan komissiolle ja EU-asioista vastaaville ministereille.

– Tutkimuksemme osoittaa, että epäeettiset ja laittomat käytännöt alkavat jo paljon ennen eläinten saapumista kohdemaihin, sanoo Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundationin (TBS/AWF) johtaja Iris Baumgärtner.

Tutkimus ja järjestöjen vaatimukset

Animals International sekä Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundation -järjestöjen kahdeksan kuukautta kestänyt tutkimus päättyi helmikuussa 2017.

Siinä käy ilmi esimerkiksi, että kuljetuksissa uupuneiden eläinten saapuessa satamiin työntekijät käyttävät rutiininomaisesti sähköpiiskoja pakottaessaan eläimiä kiipeämään laivoihin. Eläimet kokevat pitkittynyttä kärsimystä ylösalaisin kääntyvissä teuraslaitteissa Turkissa, Israelissa ja Egyptissä ja turkkilaisissa teurastamoissa pelokkaita, täysin tajuissaan olevia nautoja nostetaan riippumaan yhdestä raajasta, minkä jälkeen niiden kaulasuonet katkaistaan.

Animals International, TSB|AWF, Eurogroup for Animals, SEY ja Animalia vaativat Euroopan komissiota ja EU:n ulkopuolelle eläimiä kuljettavia maita ryhtymään seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Luodaan strategia, jolla luovutaan elävien eläinten teuraskuljetuksista ja siirrytään ruhojen ja lihan kuljetukseen.

2. Siirtymäaikana tehdään kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta elävien eläinten kuljetusaikoja voidaan lyhentää vastaamaan EU:n kuljetuslainsäädäntöä ja jotta kohdemaiden teurastuksissa noudatetaan OIE:n vähimmäisstandardeja.

3. Noudatetaan EU-kansalaisten tahtoa (Eurobarometri 2016) ja luodaan eläinten hyvinvointistandardit, jotka hyväksytään kaikkialla maailmassa ja edistetään standardien käyttöönottoa.

4. Varmistetaan, että olemassa olevaa kuljetuslainsäädäntöä (EC)1/2005 noudatetaan sekä maa- että merikuljetuksissa.

5. Varmistetaan, että merikuljetuksissa on aina mukana eläinlääkäri.

6. Otetaan käyttöön sääntely, jossa eurooppalaisilla eläinten kuljettajilla on velvollisuus varmistua, että kansainvälisiä normeja noudatetaan eläinten kohtelussa koko kuljetusketjun ajan. Varmistutaan siitä, että eläinkuljetuksia on mahdollista käytännössäkin valvoa ja eläimet voidaan paikantaa koko kuljetuksen ajan.

7. Otetaan käyttöön julkinen raportointi kaikista sairauksista, tapaturmista ja eläinten kuolemista kuljetusten aikana.

Suomalaiset järjestöt SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Animalia ovat olleet mukana tukemassa kansainvälistä Stop the Trucks -kampanjaa alusta saakka.

– Vetoamme edelleen maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiseen, jotta hän osaltaan edistäisi EU:n kuljetuslainsäädännön uudistamista ja valvontaa. Vaatimukseemme on yhtynyt jo 13 500 suomalaista, ja vetoomukseen kerätään edelleen allekirjoituksia, sanoo Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila.