Jarmo Lintunen

Vaasan yliopiston julkisoikeuden professori Eija Mäkinen arvioi laajasti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) esteellisyyden mahdollisuutta Sipilän osallistuessa valtioneuvoston yleisistunnossa päätöksentekoon valtionyhtiö Terrafamen rahoituksesta.

Tarjouskilpailussa toiseksi tullut Sipilän sukulaisten konepajayhtiö sai Terrafamelta 24. lokakuuta merkittävän tilauksen, koska voittajan ilmoittamat aikatauluviivästykset olisivat hidastuttaneet kaivostoimintaa. Valtioneuvosto päätti Terrafamen lisäpääomittamisesta marraskuussa.

Professori Mäkinen käy esteellisyyden perusteet blogikirjoituksessaan kohta kohdalta. Hallintolaissa on seitsemän eri esteellisyysperustetta, joista kaikki koskevat henkilöä itseään, mutta läheisen määritelmä vaihtelee.

Vaasan yliopiston julkisoikeuden professori Eija Mäkinen arvioi, että ainoa arvioitavaksi jäävä kysymys voisi olla niin sanottu yleislausekejäävi.

Esimerkiksi jos Sipilän tapauksessa hänen läheisensä toimisi asianosaisen edustajana tai avustajana, hänen enonsakin katsottaisiin hallintolain (28 § 1 momentti 2 kohta) tarkoittamiksi läheisiksi, mutta asianosaisen hallintoelimessä (28 § 1 momentti 5 kohta) toimiessaan samoja enoja ei katsota läheisiksi.

Mäkinen korostaa Kansan Uutisille, että edustamisen ja avustamisen rajaus on tarkka: avustaminen voi olla esimerkiksi valtakirjaan perustuvaa ja edustaja vaikkapa edunvalvoja.

ILMOITUS

Mäkinen arvioi, että ainoa arvioitavaksi jäävä kysymys voisi olla niin sanottu yleislausekejäävi. Hallintolain 28 pykälän 1 momentin 7 kohta toteaa laveasti virkamiehen olevan esteellinen, ”jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu”. Mäkinen huomauttaa tämän perusteen vaativan tapauskohtaista harkintaa.

– Näillä tiedoilla minusta ainoastaan yleislauseke eli 28 §:n 1 mom, 7 kohta voi soveltua. Ja kun luottamusta arvioidaan, ei ole täysin poissuljettua, etteikö tässäkin harkinnassa sukulaissuhteilla kokonaisarviossa voi olla merkitystä. Myös sillä on katsottu olevan merkitystä, että on asianosaisen julkinen vihamies tai hyvä ystävä. Läheiset suhteet siis voivat olla merkityksellisiä, mutta puolueettomuuden vaarantavan tilanteen pitäisi nähdäkseni koskea käsiteltävää asiaa, joka on Terrafamelle myönnetty avustus. Tässä päätöksestä seuraava, väitetty hyötysuhde on korkeintaan välillinen, Mäkinen täsmentää Kansan Uutisille sähköpostitse.

Eduskunnan oikeusasiamies selvittää asiaa ja perustelee päätöksensä sen mukaan, mitä olosuhteista selviää. Julkisuuden perusteella käytettävissä olevat tiedot ovat rajallisia.

– Jään mielenkiinnolla odottamaan löytyykö tälle ainoalle mahdolliselle esteellisyysperusteelle (7 kohta) perusteita ja jos niin millaisia. Käytettävissä olev[i]sta tiedoista niitä on vaikea hahmottaa, professori Mäkinen toteaa blogikirjoituksessaan.

Åbo Akademin julkisoikeuden professori Markku Suksi arvioi aiemmin Ylelle, että pääministeri ei ollut esteellinen mutta hänen olisi tullut kiinnittää huomiota sen mahdollisuuteen.