Lehtikuva/Mikko Stig

Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenivät 0,85 prosenttia.

Suurin osa sosiaalietuuksista pieneni 0,85 prosenttia vuoden alusta. Lähes kaikkien Kelan etuuksien euromäärät muuttuivat, koska kansaneläkeindeksi jäädytettiin ja sitä leikataan 0,85 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus.

Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia joitakin kymmeniä senttejä päivässä tai enintään alle 10 euroa kuukaudessa. Rintamalisät ja veteraanilisä pysyvät ennallaan.

Lapsilisien indeksisidonnaisuus poistettiin tämän vuoden alussa, mutta myös niiden määrää pienennetään.

Lapsilisien indeksisidonnaisuus poistettiin viime vuoden alussa, mutta myös niiden määrää pienennetään. Sen sijaan toimeentulotuen perusosa suurenee.

Työttömyysturvaan runsaasti heikennyksiä

Työttömän täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat tänä vuonna 32,40 euroa päivässä.

ILMOITUS

Peruspäivärahan enimmäiskesto lyheni 500 päivästä 400 päivään. Niillä työttömillä, joilla on työhistoriaa enintään 3 vuotta, työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on jatkossa 300 päivää.

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto säilyi 500 päivänä sellaisella työttömällä, jonka työssäoloehto on täyttynyt 58 ikävuoden täyttämisen jälkeen ja joka on ollut ehdon täyttyessä työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaikaa piteni 5 päivästä 7 päivään.

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ajalta ei enää makseta kulukorvausta. Koulutusta vailla oleville alle 25-vuotiaille tulee oikeus kulukorvaukseen työkokeilun ajalta.

Työttömien velvollisuutta hakea tarjottua työtä ja velvollisuutta osallistua aktiivitoimenpiteisiin tiukennettiin. Korvaukseton määräaika eli niin sanottu karenssi voi seurata myös sellaisesta palvelun laiminlyönnistä, josta ei ole sovittu TE-toimiston kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa.

Jos työtön kieltäytyy työstä, johon hänet on valittu, hänelle asetetaan 90 päivän karenssi. Karenssi alkaa 30 päivän päästä työstä kieltäytymisestä.

Asumistukeen kiristys

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja rajoitetaan säästötavoitteiden takia. Kansaneläkeindeksin leikkaaminen 0,85 prosentilla tarkoittaa yleisessä asumistuessa sitä, että tuen perusomavastuu kiristyi. Hakijan tulojen tulee olla hieman pienemmät kuin viime vuonna, jotta hänellä olisi oikeus täysimääräiseen asumistukeen.

Vuonna 2017 voimaan tulevista lääkesäästöistä monet liittyvät Kelan lääkekorvauksiin. Esimerkiksi diabeteslääkkeet siirretään alempaan 65 prosentin erityiskorvausluokkaan, johon kuuluu myös sepelvaltimo- tai verenpainetautilääkkeitä. Insuliinivalmisteet kuitenkin korvataan ylemmässä erityiskorvausluokassa kuten ennenkin.

Sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja erityishoitorahan vähimmäismäärät pienenivät 23,93 eurosta 23,73 euroon päivältä.

Kaikki sairausvakuutusmaksut muuttuivat osana työmarkkinaosapuolten kilpailukykysopimusta. Työnantajan sosiaaliturvamaksu muuttui sairausvakuutusmaksuksi ja on 1,08 prosenttia vuonna 2017 maksettavista palkoista. Vuonna 2016 se oli 2,12 prosenttia eli työnantajan maksu pieneni 0,94 prosenttiyksikköä. Suomessa vakuutetun palkansaajan päivärahamaksu taas nousi 1,58 prosenttiin palkasta kun se vuonna 2016 oli 0,82 prosenttia.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärät pienenivät. Vähimmäismääräinen päiväraha laski 23,93 eurosta 23,73 euroon. Lapsilisät pienenivät 0,91 prosenttia.