Lehtikuva/Anni Reenpää

Hallitus uskoo karenssien lisääntyvän jossain määrin ja se tuo säästöjä.

Hallituksen torstaina eduskunnalle antaman esityksen mukaan työttömän on kolmen kuukauden ammattitaitosuojan jälkeen otettava työtä vastaan, vaikka siitä maksettava palkka olisi huonompi kuin työttömyyskorvaus.

Esityksen tarkoituksena on nopeuttaa työn vastaanottamista ja lyhentää työttömyysjaksoja. Muutoksilla korostetaan työttömyysetuuden vastikkeellisuutta sekä työttömän velvollisuutta hakea työtä ja parantaa edellytyksiään työllistyä.

Hallituksen esityksessä ehdotusta perustellaan sillä, että se johtaa työttömien työnhakijoiden työn vastaanottamiskynnyksen alenemiseen, työnhaun aktivoitumiseen sekä nykyistä useamman työnhakijan osallistumiseen työllistymistä edistäviin palveluihin.

”Mainitut vaikutukset lisäävät työllisyyttä ja vähentävät työttömyydestä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle.”

Karenssit tuovat säästöjä

Lisäksi esityksen arvioidaan lisäävän karensseja, mikä vähentää työttömyysetuusmenoja. Keskimäärin työttömyyden perusteella maksettiin vuonna 2015 työttömyysetuutta yhdelle työnhakijalle 47,58 euroa päivässä ja 12 275 euroa vuodessa.

ILMOITUS

Entä mitkä ovat esityksen työllisyysvaikutukset hallituksen näkemyksen mukaan?

”Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan mittaluokaltaan satoja tai enintään muutamia tuhansia henkilötyövuosia. Vaikutukset riippuvat muun muassa siitä, kuinka paljon työttömille työnhakijoille tehdään työtarjouksia. Jos muutokset johtavat esimerkiksi 1 000 henkilön työttömyyden lyhentymiseen vuodella, työttömyysetuusmenot vähenisivät vuosittain noin 12,3 miljoonalla eurolla”, hallitus arvioi itse.

Työstä kieltäytyminen vähäistä

Mutta kaiken yllä riippu suuri jos:

”Vaikutus riippuu kuitenkin täysin avointen työpaikkojen määrästä, työ- ja elinkeinotoimistojen tekemien työtarjousten määrästä, tarjolla olevista työllistymistä edistävistä palveluista ja työttömien työnhakijoiden käyttäytymisestä”, esityksen perustelut jatkuvat.

Työ- ja elinkeinotoimistot tekivät vuonna 2015 noin 367 000 työtarjousta, joista työnhakijan kotikuntaan noin 220 000, muualle saman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueelle noin 125 000 ja muualle maahan noin 22 000.

Hallituksen esityksen mukaan ”työstä kieltäytyneiden osuus työttömistä työnhakijoista on kuitenkin pieni”. Siksi työn vastaanottamisvelvollisuuden tiukentamiseen liittyvien muutosten vaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä.