Lehtikuva/Roni Rekomaa

Muutoksen rahoitus katetaan heikentämällä muiden tukea. Eniten kärsivät lapsiperheet, joille tulee muitakin leikkauksia.

Opiskelijat siirtyvät opintotukijärjestelmän asumislisästä yleisen asumistuen piiriin ensi vuoden elokuussa, jos hallituksen esitys toteutuu. Yhdistäminen yksinkertaistaa nykyistä asumistukijärjestelmää, vähentää asumistukiin liittyvää hallinnollista työtä ja poistaa asumislisän kesäkatkoksiin liittyvän ongelman.

Samalla kuitenkin 50 000 opiskelijaa menettää asumistuen kokonaan tai se ainakin pienenee, toteaa Suomen sosiaali ja terveys ry (Soste) lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle. Menetyksiä tulisi joka neljännelle asumistuen saajalle. Korkeita asumismenoja maksavien ja yksin asuvien opiskelijoiden tilanne sen sijaan paranee.

Soste pitää keskeisenä kysymyksenä sitä, mitä tapahtuu asumistukea menettäville opiskelijoille. Taloudelliset menetykset olisivat suurimmat pariskunnilla, joista toinen on saanut asumislisää.

Lapsiperheetkin häviävät

Sosten mukaan hallituksen esittämät muutokset vaikuttaisivat myös nykyisin yleistä asumistukea saavien ruokakuntien asumistuen määriin, jos ruokakuntaan kuuluu opintorahaa saava opiskelija. Nämä ruokakunnat olisivat lähinnä lapsiperheitä, joiden asumistuki alenisi useista kymmenistä euroista jopa yli sataan euroon kuukaudessa, Soste arvioi lausunnossaan.

Se huomauttaa, että lapsiperheiden taloudellista tilannetta heikennetään hiljalleen myös muilla toimilla: lapsilisiä leikataan ja verotuksen lapsivähennys poistuu vuonna 2018.

ILMOITUS

Soste esittää muutoksen kohtuullistamista etenkin niillä opiskelijatalouksilla, joihin muutos vaikuttaa eniten esimerkiksi asettamalla suojaosuus, jota enempää tuki ei saisi pudota ja siirtymäaika tuen muutoksiin varautumiseksi.

Lainapainotteisuus lisääntyy

Opintotukiuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden opintoraha alenee 1.8.2017 alkaen jopa 86 euroa kuukaudessa, 336 eurosta 250 euroon. Samalla tukiaikaa lyhennetään ja opintolainapainotteisuutta lisätään.

Asumisen tuen menettäjistä 75 prosenttia eli 38 000 opiskelijaa olisi korkeakouluopiskelijoita.

Sosten arvion mukaan opintorahan pienentymisen ja asumisen tuen vähentymisen vuoksi tulojen menetystä jouduttaisiin paikkaamaan opintolainalla ja muilla tulolähteillä kuten työtuloilla.

Asumisen kallistuminen jatkuu

Kokonaisuutta rahoitetaan alentamalla yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja.

”Päätös on ristiriidassa asumistuen nykytasoon liittyvien arvioiden kanssa, joiden mukaan asumistuessa hyväksyttävien enimmäisasumismenojen tasoa tulisi pikemminkin nostaa kuin laskea asumismenoihin tarvittavan toimeentulotuen aiheuttamien kannustinloukkujen vähentämiseksi”, Soste toteaa lausunnossaan.

Enimmäisasumismenoja ei ole korotettu vuokraindeksin muutosta vastaavasti vuosina 2015 ja 2016. Tasojen jäädyttäminen ja alentaminen vuonna 2017 heikentää kolmatta vuotta peräkkäin pienituloisten kotitalouksien taloudellista tilannetta. Tarve toimeentulotukeen kasvaa. mikä lisää myös kuntien menoja, koska kunnat maksavat puolet perustoimeentulotuesta sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen.

Kuluttajahintojen ja ansioiden kasvu ovat hiipuneet vuodesta 2012 lähtien, mutta vuokrat ovat nousseet noin kolme prosenttia vuodessa. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuokrat nousivat 2,7 prosenttia. Ennusteiden mukaan asumiskustannukset kasvavat noin kolmen prosentin vuosivahtia myös lähivuosina.