Ilkka Solanterä

Eija-Riitta Korhola kirjoitti (Kansan Uutiset 12.3.) tuulivoiman terveysvaikutuksista, ja painotti tutkimustiedon tarpeellisuutta tuulivoiman terveysvaikutusten kartoittamisessa. Korholan kanssa on helppo olla samaa mieltä siitä, että tieteellistä, vertaisarvioitua ja asiantuntevaa tutkimusta aiheesta on tärkeää saada lisää. Ihmisten terveys on korvaamaton asia eikä äänen terveysvaikutuksilla pelottelulla saavuteta mitään.

Tuulivoima tuottaa ääntä siinä missä mikä tahansa muukin teollisuudenala, eikä voimaloiden äänessä ole mitään mystistä tai pelättävää. Tuulivoimakriittiset tahot viittaavat usein tuulivoimaloiden infraääneen lähiasukkaita sairastuttavana äänen erityispiirteenä. Tätä vaikutusta ei kuitenkaan ole tieteellisesti todettu.

Infraääni on kuultavissa, kuten mikä tahansa muukin ääni, jos sen taso on riittävän kova. Tuulivoimalat tuottavat infraääniä siinä missä esimerkiksi tuuli, ukkonen, maanjäristykset ja tieliikenne.

Tiedeyhteisö on kuitenkin ollut yksimielinen siitä, että tuulivoimaloiden infraäänien tasot jäävät huomattavasti alle kuulokynnyksen, niitä ei siis voi ihmiskorvalla kuulla. Tutkimustiedon mukaan äänen ja infraäänen pitää olla kuultavissa, jotta niillä voisi olla vaikutusta terveyteen.

Suomessa viranomaiset ovat panostaneet kattavasti tuulivoimaloiden äänen sääntelyyn. Tuulivoimaloiden äänentasoista säädetään ympäristöministeriön ääniohjearvoilla, jotka määrittävät sallitun äänentason ulkotiloissa.

Tuulivoimaloiden äänen mallintamiseen ja mittaamiseen on olemassa, samoin ympäristöministeriön valmistelema tuore ja kattava ohjeistus. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvoasetus sisätiloissa sallituista äänitasoista koskee tuulivoimaa siinä missä muitakin äänilähteitä.

Lähiasukkaiden kokemuksia tuulivoimasta on tutkittu myös Suomessa viime vuosien aikana. Tulosten mukaan tuulivoimaan suhtaudutaan useimmissa tapauksissa neutraalisti tai positiivisesti. Muun muassa Työterveyslaitoksen vuonna 2015 toteuttamien asukaskyselyiden (Ii, Pori ja Salo) tulokset vahvistavat, että uusissa tuulivoimaloiden ääniohjeissa säädetty 40 desibelin yöajan ohjearvo on toimivalla tasolla.