Lehtikuva/Vesa Moilanen

Elinkeinoelämä kannattaa, oikeusviranomaiset, verottaja ja ay-liike vastustavat. Siinä pähkinänkuoressa lausunnot hallintarekisteristä.

Valtiovarainministeriö julkisti maanantaina lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta eli niin sanotusta hallintarekisteristä. Hallintarekisteriä on vastustettu laajasti, koska sen katsotaan mahdollistavan omistusten piilottamisen verottajan ulottumattomiin.

Kyseessä oli jo kolmas lausuntokierros samasta asiasta. Nyt VM pyysi aiemman kritiikin valossa erityisesti kommentoimaan säännöksiä sekä osakeomistusten yleisöjulkisuuden että viranomaisten tiedonsaannin turvaamisesta, kun tiedot arvopaperien omistajista ovat ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa tai ulkomaisessa säilyttäjäpankissa.

Uusien lausuntojen perustella asetelma on ennallaan. Elinkeinoelämä kannattaa VM:n esitystä, poliisi ja verottaja vastustavat.

Hallintarekisteri voi hallituksessa kaatua asiantuntijalausunnoista riippumatta perussuomalaisten vastustukseen.

Oikeusministeriön mukaan hallintarekisteröinti voi vaikeuttaa viranomaisten tiedonsaantia omistustiedoista ja pienentää yleisöjulkisuutta nykyisestä. OM:n mukaan säilytysketjun ulottuessa ulkomaille omistajatietoja tuskin saataisiin, koska ulkomailla toimivilla säilyttäjillä ei ole velvollisuutta omistajatietojen toimittamiseen. Samaa mieltä on Finanssivalvonta.

ILMOITUS

”Heikennyt rikostutkintaan”

Kaikissa poliisiviranomaisten lausunnoissa on sama viesti: tiedonsaanti vaikeutuu ja paljastumisriski heikkenee.

KRP ja sen rahanpesun selvittelykeskuksen yhteinen lausunto toteaa, että Suomessa tapahtuvan hallintarekisteröinnin osalta tiedonsaanti heille on turvattu. KRP:n mukaan se ei sen sijaan tule saamaan tarpeeksi tietoa rikoksista alisäilyttäjiin liittyen silloin, kun suomalainen liikkeeseenlaskija on valinnut ulkomaisen arvopaperikeskuksen.

Jos VM:n esitykseen ei tehdä muutoksia, ehdotetut säännökset mahdollistavat järjestelmää hyväksikäyttäen tapahtuvan rikoshyödyn ja rahanpesun sekä ne vaikeuttavat esitutkintaviranomaisten mahdollisuutta estää ja selvittää rikoksia, toteaa KRP.

Helsingin Poliisin mukaan ehdotetut säännökset ovat selvästi heikennys rikostorjuntaan ja -tutkintaan. Se taas olisi huono viesti lainsäätäjiltä, koska samaan aikaan harmaata taloutta sekä talousrikollisuutta pyritään torjumaan.

Poliisihallitus toteaa lausunnossaan, että moniportaisen omistuksen salliminen suomalaisten yhtiöiden suomalaisille osakkeenomistajille lisäisi rikoksentekomahdollisuuksia, vähentäisi paljastumisriskiä sekä heikentäisi yleisö- ja mediajulkisuutta.

Poliisihallituksen mukaan viranomaisten tiedonsaanti ei ole parantunut ollenkaan viimekierroksella lausuttavana olleesta lakiesityksestä.

”Tiedonsaanti huononee”

Verohallinnon mukaan hallintarekisteröinnin salliminen suomalaisille sijoittajille voi merkittävästi vaikeuttaa veroviranomaisten tiedonsaantia ja verotuksen toimittamista.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö kommentoi, ettei lakiesityksessä ole parannettu viranomaisten tiedonsaantia viimekertaiseen esitysluonnokseen verrattuna. HTSY katsoo, että omistustietojen saaminen, yleisöjulkisuus ja viranomaisten tiedonsaanti huononee esitettyjen säännösten johdosta.