Monissa Euroopan maissa leikkaukset ovat heikentäneet ihmisoikeustilannetta. Miten käy Suomessa, kysyvät ihmisoikeusjärjestöt.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan hallitusohjelmassa esitetyt leikkaukset ovat jyrkässä ristiriidassa monien hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä ihmisoikeuksien vahvistaminen.

”Useassa Euroopan maassa on nähty, miten esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorin leikkaukset ovat heikentäneet haavoittuviin ryhmiin kuuluvien oikeuksia”, järjestöt kirjoittavat yhteisessä tiedotteessaan, joka on julkaistu muun muassa Ihmisoikeusliiton sivuilla.

”Leikkausten kielteiset vaikutukset kasautuvat erityisesti pienituloisille perheille sekä uhkaavat lasten oikeutta yhdenvertaiseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Lasten edun turvaaminen jää lyhyen tähtäimen säästöjen jalkoihin”, Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen sanoo tiedotteessa.

Vammaiset, sukupuolet, väkivalta

Järjestöjen mukaan hallitusohjelmalla voi olla kielteisiä vaikutuksia vammaisten henkilöiden elämään. Järjestöt vaativat hallitusta huolehtimaan, että vammaisille välttämättömiä palveluita ei karsita eikä esteettömyysnormeista tingitä. Lisäksi järjestöt hoputtavat Suomea ratifioimaan YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen.

Sukupuolten tasa-arvon edistämistä ei mainita hallitusohjelmassa lainkaan tavoitteena, vaan ohjelmassa todetaan miesten ja naisten olevan tasa-arvoisia. Järjestöjen mukaan tämä antaa ymmärtää, että hallitus näkee sukupuolten tasa-arvon jo toteutuneena asiana, vaikka Suomi on saanut YK:lta moitteita ongelmista tasa-arvon toteutumisessa.

ILMOITUS

Hallitusohjelma painottaa sisäistä turvallisuutta. Ohjelmassa ei silti ole mainintaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisista toimenpiteistä.

Järjestöt vaativat, että hallituksen toimintasuunnitelmaan kirjataan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perhe-väkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen toimeenpano ja sen osana turvakotien rahoituksen varmistaminen.

Yritysvastuu ja pakolaiset

Edellinen hallitus otti askeleita yritysvastuun suuntaan. Ihmisoikeusjärjestöille on pettymys, ettei uusi hallitusohjelma mainitse yritysvastuuta lainkaan.

Hallitusohjelmaan myös kirjattiin, että pakolaiskiintiö pidetään ainakin viime vuosien tasolla.

”Linjaus on valitettava, sillä maailmassa on tällä hetkellä eniten pakolaisia sitten toisen maailmansodan ja Välimerellä on hukkunut tuhansia pakolaisia ja siirtolaisia. Yhtenä ratkaisuna pidetään laillisten ja turvallisten maahantulokeinojen kehittämistä, jotta pakolaisten ei tarvitsisi turvautua vaarallisiin reitteihin”, ihmisoikeusjärjestöt kirjoittavat.

Järjestöjen mukaan Suomen tulisi osallistua komission ehdottamaan EU:n sisäiseen vastuunjakoon sekä kehittää EU:ssa aktiivisesti laillisia ja turvallisia maahantulon keinoja. Myös perheenyhdistämistä järjestöt pitävät turvallisena maahantulokeinona pakolaisille.

Kannanoton allekirjoittajiin kuuluvat muiden muassa Suomen Unicef, Amnesty International, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä Finnwatch.