Kaikkiaan 17 eri järjestöä vaatii uutta hallitusta tekemään kansallisen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelman. Asia ei ole uusi, sillä tätä suositti myös edellinen eduskunta helmikuussa 2015.

Edelliseltä hallitukselta jäi monta ihmisoikeuksien kannalta keskeistä lainsäädäntöprosessia kesken ja järjestöjen mukaan se varasi huolestuttavan vähän resursseja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Samaan aikaan säästötoimet uhkaavat perus- ja ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila toteaa, että ihmisoikeudet tarvitsevat tuekseen tavoitteellisen kansallisen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelman ja sen toteuttamiseen kunnon resurssit.

Ohjelma on Mattilan mielestä kirjattava tulevan hallituksen strategisiin linjauksiin.

Uuden ohjelman on järjestöjen mielestä otettava lähtökohdaksi perustuslain lisäksi Suomen ratifioimat kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen sopimusvalvontaelimiltä saamat huomautukset ja suositukset.

Vaatimuskirjelmän takana ovat edustajiensa kautta Suomen Unicef, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi, Amnesty International Suomen osasto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Trasek ry, Kynnys ry, Pakolaisneuvonta, Vammaisfoorumi, Ihmisoikeusliitto, Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS, Naisasialiitto Unioni, Suomen Mielenterveysseura, Lastensuojelun Keskusliitto, Seta ry, Ensi- ja Turvakotien Liitto, Mielenterveyden keskusliitto ja Finnwatch.