Verovastuukriteereitä voi ja pitää käyttää julkisissa hankinnoissa, kirjoitetaan Finnwatchin uudessa raportissa.

Aggressiivisesti verojaan vältteleviä yrityksiä on vaadittu suljettavaksi pois julkisista hankinnoista. Samaan aikaan hankintalain on kuitenkin nähty rajoittavan veronmaksun vastuullisuutta vaativien kriteerien asettamista.

Finnwatch kävi läpi hankintalain ja uusien hankintadirektiivien mahdollisuudet verovastuullisuuden huomioimiseen ja tarjoaa tänään julkaistussa raportissa suosituksia hankkijoille ja poliittisille päättäjille.

Järjestön mukaan ongelmana on, etteivät hankkijat ole välttämättä tietoisia kaikista niistä keinoista, joilla ne voisivat edistää toimittajiensa verovastuullisuutta.

– Hankintalainsäädäntö ei kiellä verovastuukriteereitä, vaan asettaa niiden käytölle puitteet. Puitteista johtuen vain osaa kriteereistä voidaan käyttää, osaa vain joissakin hankintamenettelyvaiheissa ja osaa ei lainkaan, sanoo Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki järjestön tiedotteessa.

Veroparatiisikytkentä ei riitä poistamaan tarjouskilpailusta

ILMOITUS

Finnwatchin mukaan yritystä ei voida sulkea pois julkisesta tarjouskilpailusta alueellisen veroparatiisikytkennän perusteella, koska se syrjisi EU:n sisämarkkinaoikeuden vastaisesti esimerkiksi luxemburgilaista yritystä.

Sen sijaan hankinnan toimittajalta voisi edellyttää esimerkiksi maakohtaista veroraportointia ja tietoja sen todellisista omistajista. Tällaisenkaan ehdon lainmukaisuudesta ei ole kuitenkaan täyttä oikeusvarmuutta.

– Juridisesti turvallisinta on esittää ehto aluksi vapaaehtoisena esimerkiksi hankintasopimuksessa ja muuttaa se sitovaksi tietyssä siirtymäajassa, Telkki neuvoo.

Hankintayksiköiden tulee Telkin mukaan olla valmiita käyttämään joitakin kriteereitä myös sitovina hankintamenettelyn eri vaiheissa ja näin olla valmiita testaamaan niiden lainmukaisuutta tuomioistuimessa.

– Poliittiset päättäjät voivat tukea hankkijoita ottamaan tietoisen juridisen riskin oikeuskäytännön saamiseksi.

Lakiuudistus tulossa

Muita Finnwatchin raportissa esiteltäviä keinoja ovat muun muassa hankinnan suunnitteluvaiheen riskikartoitukset, hankintojen pilkkominen pienempiin osiin pk-yritysten osallistamiseksi tarjouskilpailuun sekä toimittajan tasetta koskevat vaatimukset.

Suomessa valmistellaan parhaillaan EU:n uusien hankintadirektiivien täytäntöönpanoon liittyvää lakiuudistusta. Finnwatchin mukaan kansallisessa laissa tulisi selkeyttää, että kaikkia yhteiskuntavastuun kriteereitä – myös taloudellisia ja veronmaksuun liittyviä – voidaan periaatteessa käyttää kriteereinä hankintoja tehtäessä.

– Yhteisillä verovaroilla ei tule tukea aggressiivisesti veroja vältteleviä yrityksiä, Telkki sanoo.