”Lisää kansainvälistä kilpailua, mikä reilun kilpailun oloissa johtaa tuottavuuden ja palkkojen kasvuun.”

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava perustelevat yhteisessä muistiossaan myönteistä kantaansa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen vapaakauppaneuvotteluihin. Järjestöjen myönteistä kantaa TTIP-sopimukseen on kritisoitu paljon.

SAK:n, STTK:n ja Akavan mukaan sopimus parantaisi työllisyyttä.

”Pienenä taloutena Suomen kasvu, työllisyys ja palkkataso riippuvat mahdollisuuksista käydä kauppaa ja investoida yli rajojen. TTIP-sopimus vahvistaa näitä mahdollisuuksia purkamalla kaupan ja investointien esteitä”, muistiossa todetaan.

Järjestöjen mukaan ”TTIP-sopimus lisää kansainvälistä kilpailua, mikä reilun kilpailun oloissa johtaa paitsi tuottavuuden ja palkkojen kasvuun, myös rakennemuutokseen, jossa työt vähenevät joillain sektoreilla ja joissain työntekijäryhmissä sekä lisääntyvät toisissa. Euroopan komissio on arvioinut, että EU:ssa vain 7 työntekijää tuhannesta joutuvat vaihtaman työpaikkaa sopimuksen johdosta”.

Useissa eri tutkimuksissa TTIP-sopimuksen talousvaikutukset on arvioitu positiivisiksi, joskin suuruusluokka vaihtelee. Tuffs yliopiston GDAE-instituutti on ollut toista mieltä ja arvioinut TTIP:n erityisesti Pohjoismaissa johtavan massatyöttömyyteen ja palkkojen laskuun.

ILMOITUS

”SAK suhtautuu tämän tutkimuksen johtopäätöksiin hyvin varauksellisesti. Tutkimus perustuu YK:n Global Policy Model –malliin, joka ei sovellu kansainvälisen kaupan vaikutusten arviointiin, koska se ei ota huomioon monia keskeisiä muuttujia, kuten tullitariffien muutoksia. Mallin puutteita on tutkimuksessa pyritty paikkaamaan viittaamalla aiempiin tutkimustuloksiin, mutta näitä tutkimustuloksia ei ole asianmukaisesti selvitetty”, muistiossa vastataan.

Välimiesmenettely ei kynnyskysymys

Palkansaajajärjestöjen mielestä TTIP ei edellyttäisi sosiaali- ja työlainsäädännön heikentämistä eikä julkisten palveluiden yksityistämistä.

Investointisuojaa järjestöt pitävät ongelmana. SAK:n mielestä TTIP-sopimuksella amerikkalaisille yrityksille Suomessa voidaan taata sama investointisuojan taso kuin, mikä on taattu Suomen lainsäädännöllä. Investointiriitojen käsittelyyn EU:n ja USA:n välillä ei SAK:n mielestä tarvita välimiesmenettelyä (ISDS-mekanismi), mutta jos ISDS sisällytetään sopimukseen, on sitä uudistettava merkittävästi. ISDS ei ole SAK:lle kynnyskysymys.

SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen muistio verkossa.