Kansan Uutiset julkaisi verkkolehdessään artikkelin otsikolla ”Uusi vartiointiyritys riitautui Turvatiimin kanssa” (22.5.). Artikkelissa uutisoidaan Turvatiimi Oyj:n Helsingin kaupungin hankintapäätöstä koskevasta valituksesta. Artikkelissa yhtiömme on asetettu kielteiseen julkisuuteen ja arvosteltu sen toimintaa harhaanjohtavan informaation valossa. Allekirjoittaneet on erikseen mainittu artikkelissa henkilökohtaisesti nimeltä varaamatta allekirjoittaneille mahdollisuutta kommentoida artikkelin sisältöä ennen sen julkaisemista.

Turvatiimi Oyj:n artikkelissa mainittujen töhryvahinkojen asiantuntijapalveluita koskevan valituksen kohteena on Helsingin kaupungin hankintapäätös, jossa PSG Turva Oy:n tarjous katsottiin tarjouspyynnössä mainittujen valintakriteerien mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi. Erimielisyys hankintapäätöksen lainmukaisuudesta vallitsee näin ollen Helsingin kaupungin ja Turvatiimi Oyj:n välillä. Toisin kuin artikkelissa annetaan ymmärtää, kysymyksessä ei ole Turvatiimi Oyj:n ja PSG Turva Oy:n välinen riita-asia.

Töhryvahinkoja käsitellään tyypillisesti Rikoslaissa tarkoitettuna vahingontekona tai törkeänä vahingontekona. Vahingonteosta säädetyn rangaistuksen ohella tekijät tuomitaan yleensä korvaamaan töhryjen puhdistuskustannukset.

Töhryvahinkoja koskevan asiantuntijapalvelutoiminnan tavoitteena on tekijöiden tunnistaminen ja kiinnijäämistodennäköisyyden lisääminen. Toiminta sisältää mm. töhryvahinkojen arkistointia sekä poliisin avustamista töhryvahinkoja koskevissa esitutkinnoissa. Palveluun sisältyviä käsiala- eli muotoanalyysejä ja palveluntarjoajan asiantuntemusta käytetään yleisesti myös töhryvahinkoja koskevissa oikeudenkäynneissä, asiantuntijan laatima käsiala-analyysi on eri oikeusasteissa säännönmukaisesti katsottu luotettavaksi osoitukseksi töhrijän henkilöllisyydestä.

PSG Turva Oy:n asiantuntija on todistanut noin sadassa oikeudenkäynnissä syyttäjän kutsumana asiantuntijatodistajana töhrinnästä sekä siihen liittyvästä alakulttuurista ilmiönä.

ILMOITUS

Järjestyksenvalvonnassa tapahtuneilla rikoksilla ei ole yhteyttä töhryvahinkojen asiantuntijapalveluihin.

Artikkelin mukaan Petri Lokan osaltaan perustamasta FPS Security Oy:stä alkoi jo 1990-luvun lopussa liikkua villejä huhuja graffitiharrastajien kesken ja yrityksen työntekijöiden sanottiin syyllistyneen ylilyönteihin ja väkivaltaisiin otteisiin. Yksittäisiä FPS:n vartijoita syytettiin ja myös tuomittiin työaikana tehdyistä väkivaltarikoksista.

Kaikki artikkelissa mainitut voimankäytön liioittelua koskevat tapaukset ovat kohdistuneet järjestyksenvalvonnallisten kohteiden toimeksiantoihin. Järjestyksenvalvonta ja töhryvahinkojen asiantuntijatehtävät ovat sisällöllisesti eri asioita. Yhtäkään töhryvahinkoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä työskennellyttä vartijaa ei ole epäilty eikä tuomittu pahoinpitelystä tai muustakaan voimakeinojen liioittelusta.

Petri Lokka on työskennellyt FPS Security Oy:ssä ja työskentelee PSG Turva Oy:ssä töhryvahinkojen asiantuntijatehtävissä, ei järjestyksenvalvontatehtävissä. Petri Lokkaa, Jari Stoltia ja Juha Tapanista eikä muitakaan PSG Turva Oy:n työntekijöitä ole epäilty eikä tuomittu pahoinpitelystä tai muusta rikoksesta työtehtävissään, eikä heillä ole mitään muutakaan yhteyttä artikkelissa mainittuihin tekoihin.

Artikkelissa esitetään toimintansa vuonna 2008 lopettanut FPS Security Oy erittäin kielteisessä valossa ja samanaikaisesti rinnastetaan siihen PSG Turva Oy sekä sen työntekijöinä toimivat allekirjoittaneet. Tällä tavoin artikkeli asettaa myös allekirjoittaneet sekä yhtiömme perusteettomasti kielteiseen julkisuuteen. Nimiemme sekä yhtiömme nimen mainitsemista eri henkilöiden tekojen sekä sisällöltään aivan eri asioihin liittyneiden rikosten tai rikosepäilyjen yhteydessä ei voida asiayhteyden nojalla perustella.

Julkisista hankinnoista annetun lain sekä sitä koskevan oikeuskäytännön perusteella hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen osalta, miten hankinnan kohteena oleva palvelu sisällöllisesti määritellään. Töhryvahinkojen osalta palvelu on Turvatiimi Oyj:n riitauttamassa hankintamenettelyssä sekä 18.3.2014 käynnistetyssä uudessa hankintamenettelyssä määritelty korostuneesti asiantuntijapalveluksi. Tämä johtuu siitä, että töhryvahinkoja koskeva asiantuntijapalvelu on alan yleisen kokemuksen mukaan osoittautunut erittäin tehokkaaksi keinoksi torjua töhryvahinkoja. Palvelutoiminta auttaa tunnistamaan tekijät ja lisää sillä tavoin kiinnijäämistodennäköisyyttä. Asiantuntijapalvelujen avulla töhryvahingonteoista säädettyjen rangaistusten yleistävä vaikutus korostuu. Lisäksi asiantuntijapalvelutoiminnan seurauksena tekijät voidaan saattaa entistä useammin vahingonkorvausvastuuseen teoistaan.

Artikkelissa kysytään, onko kilpailutuskriteerejä muutettu suosimaan yhtä kilpailijaa. Yllä esitettyyn viitaten toteamme, että omaksutuilla kriteereillä on selkeä julkisen edun mukainen peruste ja kriteerien soveltamisen seurauksena yhä useampi töhrijä todennäköisesti joutuu teoistaan edesvastuuseen.