Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetut: Helsingin budjetti ei turvaa hyvinvointia.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuustoryhmän neljä valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua eivät hyväksy neuvottelutulosta kaupungin ensi vuoden talousarviota, koska arvioivat, että se ei turvaa riittävää palvelutasoa. He lähettivät asiasta tiedotteen tiistaina.

Valtuustoryhmä päätti sunnuntaina äänestyksen jälkeen jäädä niin sanotun budjettisovun ulkopuolelle.

Palvelujen puolesta

Tiistain tiedotteessa valtuutetut Veronika Honkasalo, Dan Koivulaakso, Sami Muttilainen ja Anna Vuorjoki sekä varavaltuutetut Vesa Korkkula ja Petra Malin perustelevat päätöstä äänestää budjettisopua vastaan. He toteavat pitävänsä palveluja investointina hyvinvointiin.

– Palveluiden riittävä resursointi on myös kokonaistaloudellisesti järkevää niiden tuottamien myöhempien säästöjen takia, he arvioivat.

– Esimerkiksi kaduilla tehtävän lähityön lakkauttaminen voisi johtaa erikoissairaanhoidon kustannuksen lisääntymiseen, koska asiakkaat eivät tule ohjatuiksi terveyspalveluihin ajoissa.

ILMOITUS

Alle kymppi kuussa

Valtuutetut ja varavaltuutetut muistuttavat, että neuvotteluissa ei sovittu esimerkiksi riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluiden eikä päiväkotien menoista.

Vasemmistoliitto esitti sosiaali- ja terveyspalveluihin 21,5 miljoonan, opetukseen seitsemän miljoonan ja varhaiskasvatukseen kymmenen miljoonan euron lisäystä kaupunginjohtajan budjettiesityksen päälle. Vasemmistoliitto esitti lisäksi 0,25 prosentin kunnallisveron korotusta, jotta palvelut pystyttäisiin rahoittamaan.

– Keskituloiselle tämä tarkoittaisi alle 10 euron maksutaakkaa kuukaudessa, tiedotteen allekirjoittanut ryhmä toteaa ja painottaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden liian pienet määrärahat ovat merkittävä ongelma, joka johtaa palveluiden leikkaamiseen ja lyhytnäköiseen yksityistämiseen.

– Henkilökunta rasittuu joutuessaan työskentelemään liian pienillä resursseilla. Nyt tehdyt kirjaukset päiväkotilasten määrän tarkistamisesta tulevaisuudessa eivät poista nykyisiä hoitopaikkajonoja ja varhaiskasvatuksen aliresursointia. Tilojen tehokkuustavoitteet eivät myöskään ole lasten, eikä päiväkotihenkilökunnan etu, se huomauttaa.

Alibudjetointia

Allekirjoittaneiden mukaan alibudjetointi johtuu siitä, että Helsinki tekee talousarvionsa kuluvan vuoden budjetin eikä toteumien pohjalta.

– Näin menot ennakoidaan riittämättömiksi. Esimerkiksi viimeisin toteumaennuste vuoden 2013 sosiaali- ja terveystoimen menoista on 45 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Vuoden 2012 talousarviossa vastaavat menot budjetoitiin 57 miljoonaa euroa liian pieninä. Vasemmistoliiton esitykset vuoden 2014 budjettiin eivät olisi suoraan lopettaneet alibudjetointia mutta olivat kompromissiehdotus siihen suuntaan.

Kantamme alibudjetointiin on yhteneväinen sosiaali- ja terveyslautakunnan kesäkuussa tekemän päätöksen kanssa. Lautakunta suositteli, että “käsitellessään vuoden 2014 budjettia kaupunginhallitus korjaa menoraamia senhetkisten vuoden 2013 toteutumaennusteiden mukaisesti.” Lautakunta suositteli myös, että talousarvioraamin pohjana käytetään edellisen vuoden budjetin sijasta toteutumaennusteita.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmään kuuluvat tiedotteen allekirjoittaneiden lisäksi varsinaisina valtuutettuina Paavo Arhinmäki, Eija Loukoila, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio ja sunnuntaina ryhmän puheenjohtajan tehtävästä eronnut Silvia Modig.

Sunnuntain ryhmäkokouksesta olivat poissa Arhinmäki ja Loukoila.