Ilkka Remes on koonnut kirjaansa Om€rtan liitosta joukon yleisesti tiedossa olleita esimerkkejä EU:n mädännäisyydestä.

Kun EU:lle valittiin 2000-luvun alussa uudeksi pääkirjapitäjäksi alan kansainvälinen ammattilainen Marta Andreasen, hän kieltäytyi havaitsemiensa epäkohtien johdosta allekirjoittamasta EU:n tilinpäätöstä. Europarlamentin puhemiehistö päätti silloin demareiden ja vihreiden äänin, että budjetin valvontavaliokunta ei saanut kuulla häntä, koska hän ei ollut esittänyt yhtään ”tapausta”, joka edustaisi näyttöä jostakin väärinkäytöksestä.

Andreasenin tekemä muistiossa eivät todellakaan olleet tärkeitä tietyt ”tapaukset”, vaan hän kiinnitti huomion siihen, miten koko järjestelmä on altis virheille ja väärinkäytöksille. Hän kertoi muun muassa seuraavista pikaista korjausta vaatineista aukoista ja epäkohdista:

★ EU:lla ei ollut kahdenkertaista kirjanpitoa, jossa toinen tili olisi kertonut mistä raha tulee ja toinen mihin se menee.

★ EU:lla ei ollut 100 miljardin euron suuruisen budjetin kirjanpidolle turvallista ja yhdenmukaista tietokonejärjestelmää tilitapahtumien jäljitettävyyttä varten. EU:lla ei ollut rekisteriä niistä, joiden kanssa se oli liikesuhteissa. Ennakkomaksut eivät kirjautuneet mihinkään rekisteriin mahdollista varojen takaisinperintää varten. Laskentatoimi ei tuottanut luotettavaa tietoa maksuista.

ILMOITUS

★ Tilinpitojärjestelmä ei tukenut vuosittaista tilinpäätöstä. Tase muodostettiin pääosastoilta vastaanotettuihin laskentataulukoihin, jotka eivät olleet yhdenmukaisia.

★ Tilinpito oli hajautettu pääjohtajien alaisuuteen, mutta heille ei ollut annettu asianmukaisia välineitä koko EU:n järjestelmän yhteensovittamiseksi. Ei ollut yhteyttä paikallisten laskentajärjestelmien ja keskussysteemin välillä.

★ Hajautetussa kirjanpitosysteemissä käytettiin taulukkolaskentaohjelmaa (Excel), jossa numerot voitiin tarvittaessa vaihtaa jälkiä jättämättä ilman että tarvitsi tehdä korjauskirjauksia.

★ Systeemissä oli väärä työnjako laskujen hyväksyjien, niiden maksajien sekä kirjanpitäjien kesken.

★ Systeemissä ei ollut tehty varojen tarkastusta (treasury audit) 10 vuoteen, eikä EU:lla ollut pankkitakuista luetteloa.

★ Kirjanpitohenkilöstö ei ollut riittävästi kyvykäs tehtäviinsä, mikä johtui myös palkkauksen kehnoudesta; virat olivat olleet alemman palkkaluokan virkoja.

★ Kirjanpidon perusteella ei pystytty tekemään rahoituslaskelmaa.

Marta Andreasen sai näiden päivänselvien puutteiden esille nostamisesta ja julkistamisesta sen jälkeen, kun komissaarit eivät olleet reagoineet epäkohtiin, potkut komission palveluksesta.

Vuonna 2009 hänet valittiin europarlamentin jäseneksi Ison-Britannian konservatiivipuolueesta, mutta parlamentissa hänen äänensä hukkuu yleiseen federalistiseen hälyyn. Euroopan parlamentin enemmistö on vuosi vuoden jälkeen jo 18 kertaa peräkkäin hyväksynyt unionin tilinpäätöksen, jota EU:n tilintarkastustuomioistuin – eli tilintarkastajat – eivät olleet suositelleet hyväksyttäväksi.