Alikäyttö ja tason riittämättömyys suurempi ongelma.

Julkisessa keskustelussa kiinnitetään usein huomiota sosiaalietuuksien väärinkäyttöön. Tiistaina julkistetun sosiaalibarometrin mukaan kyseessä on kuitenkin vähäinen ongelma. Kyselyyn vastanneista sosiaalijohtajista, Kelan toimistojen johtajista ja TE-toimistojen johtajista alle kymmenen prosenttia piti sosiaalietuuksien tietoista väärinkäyttöä suurena tai melko suurena ongelmana. 78 prosentin mielestä se on melko pieni, pieni tai ei lainkaan sosiaaliturvajärjestelmää koskeva ongelma.

Väärinkäyttöä pidettiin myös harvinaisena.

Ihmiset eivät tiedä oikeuksistaan

Ongelmana sitä vastoin pidettiin ensisijaisten etuuksien tason riittämättömyyttä ja ihmisten tietämättömyyttä heille kuuluvista etuuksista. Noin neljännes vastaajista arvioi ihmisten tietämättömyyden heille kuuluvista etuuksista ongelmaksi. Noin yksi kuudesta on huolissaan siitä, että ihmiset eivät saa niitä etuuksia, joihin heillä on oikeus.

Sosiaaliturvaetuuksien alikäyttöä ja ennen kaikkea etuuksien riittämätöntä tasoa pidettiin etuuksien väärinkäyttöä suurempana ongelmana. Etuuksien tasoja on korotettu viime vuosina, mutta vieläkään ei ole saavutettu tilannetta, ettei toimeentulotukea tarvittaisi ensisijaisten etuuksien liian alhaisen tason paikkaamiseen, Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEn tiistaina julkistamassa sosiaalibarometrissä todetaan.

Heikoimmassa asemassa olevat kärsivät eniten

SOSTE peräänkuuluttaa etuuksien alikäytön vähentämiseksi nykyistä huomattavasti aktiivisempaa tiedottamista ihmisille heidän oikeuksistaan. Tiedonpuutteesta kärsivät ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.

Työntekijöiltä SOSTE vaatii uudenlaista työotetta, jossa lähtökohtana on asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen ja asiakkaan aktiivinen ohjaaminen hänen oikeuksiensa toteutumiseksi. Työntekijä asettuu tällöin asiakkaan oikeuksien valvojan ja puolustajan rooliin resurssien säästäjän roolin sijaan.