Pakolaisilla on vahva motivaatio antaa oma panoksensa yhteiskunnan rakentamiseen vastavuoroisuutena sille, että vastaanottava yhteiskunta on tarjonnut suojelua.

Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalveluiden johtajana työskentelevä Kati Turtiainen tarkasteli perjantaina tarkastettavassa väitöskirjassaan Suomen valitsemien kiintiöpakolaisten ja heitä vastaanottavien viranomaisten välistä luottamuksen rakentumisen mahdollisuutta.

Jyväskylän yliopistossa tehty sosiaalityön väitöstutkimus toteutettiin haastattelemalla Suomeen tulleita pakolaisia sekä heitä vastaanottavia viranomaisia.

Turtiainen huomasi luottamuksen liittyvän kykyyn luoda myönteisiä riippuvuussuhteita. Mikäli näin ei käy, pakolaiset jäävät hankalalla tavalla riippuvaisiksi vastaanottavasta yhteiskunnasta.

Luottamus hukassa

Pakolaiset tulevat pitkittyneiden sisällissotien heikentämistä, pirstoutuneista valtioista, joka ei ole suojellut kansalaisiaan vainolta eikä turvannut ihmisoikeuksia. Valtio itse on usein ollut jopa vainon toteuttaja.

ILMOITUS

Luottamuksen rakentamiseksi tarvitaan Turtiaisen tutkimuksen mukaan keskinäisiä tunnustussuhteita, joita ovat huolenpito, oikeuksien kunnioittaminen sekä sosiaalinen arvostus. Niiden avulla uuden yhteiskunnan tehtävä on palauttaa sekä viranomaisten luottamus pakolaisiin että heidän luottamuksensa viranomaisiin, mitä heillä ei ole ollut omissa maissaan mielipiteidensä, etnisyytensä, uskontonsa, kansallisuutensa tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen takia.

Tunnustamisen puute jatkaa syrjityksi tulemisen peruskokemusta. Oikeuksien toteutuminen, toimiva arki ja tunne siitä, että voi olla hyödyksi lähipiirissä ja laajemmin yhteiskunnassa ovat Turtiaisen mukaan ensiarvoisen tärkeitä myös vainon aiheuttamien traumojen heikentämän itsearvostuksen palauttamisessa.

Keskinäinen kunnioitus tarpeen

Pakolaisten tarpeiden tunnistamisen vaikeudet nousivat tutkimuksessa keskeiseksi siten, etteivät viranomaiset eivätkä aina pakolaiset itsekään tunnista niitä. Tähän tarvitaan Turtiaisen mukaan viranomaisten ja pakolaisten pitkiä henkilökohtaisia suhteita ja lisäksi yhteistyötä maahanmuuttaja- ja muiden yhteisöjen kanssa.

Keskinäinen kunnioittaminen on merkittävää kaikissa kohtaamisissa. Turtiaisen mielestä viranomaisten on pystyttävä osoittamaan, että he ovat moraalisia toimijoita. Pakolaisten mielipiteet tulisi ottaa huomioon viranomaisten ja pakolaisten suhteeseen liittyviä toimintatapoja ja menetelmiä arvioitaessa.

Sosiaalisen arvostuksen saamiseksi tarvitaan Turtiaisen tutkimuksen mukaan pakolaisten osaamisen tunnistamista, kartuttamista ja muuntamista uuden yhteiskunnan oloihin.