Vuokratyöntekijä saa Suomessa muita työntekijöitä vähemmän palkkaa, kertoo Antti Tanskanen väitöskirjassaan. Palkat ovat hänen tutkimuksensa mukaan neljänneksen huonompia kuin muilla.

Vuokratyöntekijät kokevat myös vakituisia työntekijöitä useammin turvattomuutta työssään. Tähän vaikuttaa esimerkiksi muun työyhteisön vähäinen tuki.

Tanskasen mukaan vuokratyöntekijöiden työelämän laatu on muita työntekijöitä huonompi lähes kaikilla työelämän laadun mittareilla. He ovat myös muita tyytymättömämpiä työhönsä.

Työlainsäädäntö ei suojele

Vuokratyöntekijät ovat tutkimuksen mukaan muita harvemmin esimiesasemassa ja tekevät muita harvemmin korkeaa ammattitaitoa vaativia tehtäviä.

Vuokratyöntekijöiden muita heikompi asema liittyy Tanskasen mukaan keskeisesti siihen, että vuokratyön sääntely on niin sallivaa.

ILMOITUS

– Työlainsäädäntö ei käytännössä toteuta vuokratyössä keskeistä tehtäväänsä, joka on työsuhteen heikomman osapuolen eli työntekijän suojeleminen.

Työhallinnossa vuokratyö halutaan Tanskasen mukaan nähdä myönteisessä valossa, jolloin vuokratyötä katsotaan usein työnantajan näkökulmasta ja sivuutetaan vuokratyöntekijän kohtaamat ongelmat.

Vuokratyö on usein myös osa-aikaista

Tutkijan mukaan keskeistä vuokratyövoiman käytössä on joustavuus.

– Joustavuus perustuu siihen, että vuokratyöntekijän on pakko joustaa, mikä aiheuttaa työntekijälle epävarmuutta, Tanskanen sanoo.

Vuokratyössä keskeistä on Tanskasen mukaan myös työnantajien hegemonia eli määräysvalta, joka ilmenee esimerkiksi siinä, että työnantajien ja vuokatyöntekijän välinen suhde ei ole vastavuoroinen.

Tutkimuksen mukaan vuokratyöntekijät tekevät muita työntekijöitä todennäköisemmin myös osa-aikatyötä, koska kokoaikaista ei ole tarjolla.

Tanskanen tyrmää aikaisemman arvion, jonka mukaan 25–30 prosenttia vuokratyöntekijöistä työllistyisi käyttäjäyritykseen. Omassa tutkimuksessaan hän päätyi seitsemään prosenttiin.