Yli 150 kansainvälistä tutkijaa talouden, ilmaston ja ekologian aloilta ovat lähestyneet Euroopan komissiota kirjeellä, jolla varoitetaan biopolttoaineiden piilopäästöistä. Euroopan Unioni ajaa huomattavaa uusiutuvan energian käytön lisäämistä liikenteessä. Useimmat jäsenmaat ovat toteuttamassa tätä lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä.

Euroopan unioni on asettanut biopolttoaineille kestävyyskriteerit, mutta niissä ei mitata biopolttoaineiden tuotannon epäsuoria maankäyttövaikutuksia. Niitä syntyy, kun lisääntyneen biopolttoaineiden raaka-aineiden kysynnän takia raivataan uutta viljelymaata tai siirretään nykyistä viljelytuotantoa uusille alueille. Esimerkiksi kasvanut palmuöljyn kysyntä on lisännyt sademetsien ja turvemaiden raivaamista Indonesiassa, mikä aiheuttaa huomattavia ilmastopäästöjä.

Tutkijat huomauttavat kirjeessään komissiolle, että useiden vuosien aikana tehty, tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäynyt tutkimus osoittaa selvästi, että nykyiset biopolttoaineet aiheuttavat suuria kasvihuonekaasupäästöjä, koska niitä varten on perustettava uutta viljelyalaa.

Tutkijat kehottavat komissiota kasvattamaan puhtaan energian markkinoita ja työpaikkoja sellaisilla biopolttoaineilla, jotka eivät aiheuta merkittävää maankäytön muutosta. Strategisten investointipäätösten tulisi perustua parhaisiin mahdollisiin arvioihin eri polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöistä. Uskottavan päästölaskennan aloittaminen olisi markkinoille signaali keskittää investointeja kaikkein puhtaimpiin biopolttoaineisiin. Toisaalta epäsuorien päästöjen laskematta jättäminen uhkaa luoda biopolttoainesektorin, joka pahimmillaan sekä kasvattaa liikenteen päästöjä että nostaa ruoan hintaa.

Tutkijoiden kirjeen organisoi Union of Concerned Scientists, tieteentekijöiden järjestö, joka ottaa kantaa muun muassa ympäristökysymyksiin. Kirjeen on allekirjoittanut myös neljä suomalaista tutkijaa.