Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun meritaimenen luonnonkiertoa palautetaan Turun seudun jokiin. Kantaa ylläpidetään merialueelle tehtävillä istutuksilla.

Lounais-Suomen kalastusalueen isännöitsijä Olli Ylönen kertoo, että virtavesiä kunnostamalla voidaan luoda edellytyksiä meritaimenen luontaiselle lisääntymiselle. Ylösen mukaan tämä tarkoittaa yläpuolisilla pienillä puroilla esimerkiksi sitä, että perattuihin osuuksiin yksinkertaisesti kaadetaan soraa.

Virtauksia hidastamalla estetään vesien hulahtamista vesiosuuksien läpi. Näin lohikalojen syyskudun onnistumisen todennäköisyys paranee. Kalojen nousu- ja vaellusesteet ovat Ylösen mukaan tiedossa.

Turun ammattikorkeakoulu on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, alueen kalastusalueiden ja vetouisteluseurojen kanssa käynnistänyt hankkeen, jolla luodaan pohjaa työlle meritaimenen luonnonkierron palauttamiseksi alueen jokiin.

Aura-, Hirvi-, Mynä- ja Laajokien vesistöalueille kohdistuvassa hankkeessa selvitetään jokien meritaimenen lisääntymiseen sopivien alueiden nykytilaa. Meritaimen- ja lohi ovat aiemmin lisääntyneet alueen joissa, mutta jokien patoamisen, ruoppaamisen ja valuma-alueella tehtyjen toimenpiteiden myötä taimen ja lohi ovat lähes hävinneet.

ILMOITUS

Taimenta kotiutetaan Aurajokeen pienpoikasistutuksin

Lounais-Suomen kalastusalue on vuodesta 2006 alkaen istuttanut Aurajoen alueelle vasta-kuoriutuneita taimenen poikasia, joiden emot on pyydystetty Aurajoen Halistenkosken kala-portaasta. Vuodesta 2009 alkaen istutuksiin on saatu rahoitusta kalatalouden velvoitevaroista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Jokiin tapahtuvilla istutuksilla meritaimenet leimautuvat kotijokeensa, jolloin ne nousevat kutemaan samaan jokeen. Koekalastusten perusteella tulokset ovat lupaavia ja pääsääntöisesti istutetut taimenet ovat selviytyneet hyvin. Kunnostuksilla lisätään poikasille sopivia elinpaikkoja ja parannetaan näiden selviytymistä.

Ensimmäinen tehtävä on alueen kunnostustarpeen selvittäminen, jonka perusteella toimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti. Työssä selvitetään jokiuomien ja etenkin koskipaikkojen nykytilaa, vedenlaadun ja virtaaman vaihteluita ja kalastoa sekä vaellusesteitä. Selvitys tehdään ensi kesän aikana.

Kunnostustoimenpiteitä ovat esimerkiksi nousuesteiden purkaminen tai ohittaminen kalateillä ja taimenelle suotuisan ympäristön palauttaminen koskipaikkoja kiveämällä ja uusia kutusoraikkoja rakentamalla. Kunnostuksia tullaan tekemään sekä talkootyönä että ammattilaisten toimesta.

Talkookunnostuksia käynnistetään ensi kesän aikana. Ylösen mukaan Uudeltamaalta on saatu myönteisiä kokemuksia yhteistyöstä kalastusseurojen kanssa. Myös kyläyhdistykset ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita.