Jarmo Lintunen

Naisekonomit saavat 13 prosenttia pienempää palkkaa samasta työstä kuin miesekonomit.

Ekonomit ja lääkärit edustavat Akavan korkeimman palkkatason ammattiryhmiä. Hajonta ekonomien keskuudessa on kuitenkin iso. Korkeimmilla johtajilla palkat ylittävää 9 000 euroa kuukaudessa, mutta vastavalmistuneen ekonomin keskimääräinen alkupalkka on 2 720 euroa kuukaudessa.

Tasa-arvon kannalta tilastot eivät myöskään ole valoisia. Samaa työtä tekevillä, samalla koulutuksella ja työhistorialla miehillä on 13 prosenttia parempi palkka kuin naisilla.

Osansa tällä on siinä, että naiset tyytyvät jo ensimmäisessä työpaikassaan pienempään palkkaa kuin itsetuntoisemmat miehet. Tämä kertautuu tulevaisuudessa, koska palkankorotukset lasketaan prosenteissa.

Keskiviikkona julkaistu ekonomiliitto Sefen palkkatutkimuksen taantuma alkaa olla historiaa. Palkkatasotutkimuksen mukaan ekonomit kokevat työpaikkansa tilanteen selvästi vakaampana kuin vuosi sitten. Myös omaa työsuhdetta pidettiin nyt varmempana kuin vuonna 2009.

Peräti 78 prosenttia palkkatasotutkimukseen lokakuussa 2010 vastanneista SEFEn ekonomijäsenistä näki työpaikkansa tilanteen vakaana tai melko vakaana. Vastaava osuus vuonna 2009 oli 65 prosenttia. Omaa työtilannettaan piti vakaana 88 prosenttia (84 %) vastaajista.

ILMOITUS

Iso palkkahaitari

Tutkimuksen mukaan ekonomien keskiarvopalkka eli keskipalkka vuoden 2010 lokakuussa oli 5 278 euroa kuukaudessa ilman tulospalkkioita. Kaikkien työssäkäyvien jäsenten keskimmäisin palkka, mediaanipalkka, oli 4 529 euroa. Viime vuoden palkankorotukset eivät kuitenkaan olleet hurjia.

– Keskiarvopalkka nousi vuodessa 50 eurolla ja mediaanipalkassa kasvua oli noin 30 euroa, sanoo SEFEn tutkimuspäällikkö Juha Oksanen.

Vastavalmistuneen ekonomin alkupalkan mediaani oli 2 720 euroa, mikä merkitsee 1,1 prosenttia pienempää aloituspalkkaa kuin vuotta aikaisemmin.

– Vastavalmistuneet ovat jossain määrin valmiita ottamaan vastaan myös vaativuudeltaan hieman alemman tason tehtäviä kuin ennen taantumaa, Oksanen toteaa.

Yhä useampi työskentelee englanniksi

Työkielenään jo lähes neljännes ekonomeista käyttää englantia. Heidän keskiarvopalkkansa on 5 885 euroa kuukaudessa ja mediaanipalkka 5 020 euroa.

– Palkat ovat jossain määrin parempia kuin kaikkien vastanneiden keskiarvopalkka ja mediaanipalkka. Työkielenä on englanti tyypillisesti suuressa kansainvälisessä organisaatiossa, Oksanen arvioi.

Yksityisellä sektorilla ekonomien palkkamediaani oli 4 750 euroa, kunnan palveluksessa 3 990 euroa ja valtiolla 3 917 euroa. Helsingin talousalueella mediaani nousi 4 935 euroon. Vastaajista Helsingin talousalueella asui runsaat 60 prosenttia.

Asematasoittain tarkasteltuna ylimmän johdon mediaanipalkat kasvoivat eniten, 8 000 euroon. Johdossa mediaanipalkka oli 6 820 euroa ja keskijohdolla 5 100 euroa. Asiantuntijapalkoista keskimmäisin oli 4 100 euroa ja toimihenkilöillä 2 920 euroa.

SEFE on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö 47 000 jäsenellään. Heistä vajaa puolet on työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Esimerkiksi kaupan alan ja vakuutuksen ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta.