Lähes 700 000 suomalaista kuului vuonna 2008 pienituloisiin kotitalouksiin. Osuus koko väestöstä on 13,2 prosenttia. Tilastokeskus julkisti tiistaina ennakkotietoja kyseisen vuoden tulonjakotilastosta.

Pienituloisten määrä supistui vuonna 2008 edellisvuoden 706 891:stä 693 955:een. Huono uutinen sen sijaan on, että pienituloisten reaaliset keskitulot laskivat vuodesta 2007 ja että pienituloisten keskinäiset tuloerot jatkoivat kasvuaan.

Tilastokeskus käyttää pienituloisuuden raja-arvona niin sanottua köyhyysrajaa. Sen alapuolella olevat saavat enintään 60 prosenttia mediaanitulosta. Yhden hengen kotitaloudessa se tarkoittaa enintään noin 13 800:aa euroa vuodessa.

Jos köyhyysraja vedetään siihen, että pienituloiset jäävät alle 50 prosenttiin mediaanituloista, heidän määränsä oli vuonna 2008 runsaat 350 000. Yli puolet pienituloisista oli henkilöitä, joiden tulot jäivät pienemmiksi kuin puolet mediaanitulosta eli alle 6 900 euron.

Kuluvalla vuosituhannella pienituloisten köyhyysvaje on Tilastokeskuksen mukaan kasvanut lähes koko ajan. Köyhyysvaje tarkoittaa sitä, kuinka paljon kotitalouden tulot keskimäärin alittavat pienituloisuusrajan.

ILMOITUS

Vuosituhannen alussa luku oli 13,5 prosenttia, vuonna 2007 jo 15,1 prosenttia ja vuonna 2008 16,7 prosenttia.

Eri väestöryhmissä pienituloisten osuus vaihtelee. Nuoret aikuiset ja vanhustaloudet ovat muita useammin pienituloisia. Yli 65-vuotiaiden ryhmässä naisten pienituloisuus on yleisempää kuin miesten. Työelämän ulkopuolella olevien pienituloisuusaste on lähes viisinkertainen työelämässä oleviin verrattuna. Voimakkaimmin pienituloisuusaste on kasvanut ryhmissä, joiden pääasiallinen tulonlähde ovat tulonsiirrot.

Teemavuosi köyhyyttä vastaan

EU:n komissio on nimennyt kuluvan vuoden Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän torjunnan teemavuodeksi. Sen yhtenä tavoitteena on muuttaa ennakkokäsityksiä köyhyydestä ja syrjäytymisestä.

EU:n alueella lähes 80 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella. Köyhyysraja on tällöin sama kuin Tilastokeskuksella. Köyhien osuus (16 %) väestöstä on koko EU:n alueella hieman suurempi kuin Suomessa (13,2 %). Joka kymmenes EU-kansalainen asuu kotitaloudessa, jossa ei ole yhtään työssä käyvää jäsentä.

Teemavuosi toteutetaan kansallisin ohjelmin kunkin maan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Suomessa osallisuus ja yhteenkuuluvuus on valittu pääaiheeksi. Tapahtumat järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Ne käynnistyvät Kemistä 18. helmikuuta.