Aimo Ruusunen

Paavo Arhinmäki kantaa huolta työelämästä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kantaa huolta työpaikoista ja työelämän laadusta. Heikoimmassa asemassa hän näkee maahanmuuttajat ja siirtotyöläiset.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki nostaa linjapuheessaan puoluvevaltuustossa keskeiseen asemaan työelämän kysymykset. Talouskysymykset ja verotuksen uudistus ovat linjauksessa myös näkyvästi esillä.

Arhinmäki sanoo, että Vasemmistoliiton pitää keskittyä vaalimaan työelämän ja työpaikkojen laatua.

– Työsuhteiden muuttuminen yhä huonommiksi on kiihtynyt talouskriisin seurauksena. Viikko sitten julkistettu nuorisobarometri paljasti, että päätoimisesti työssä olevista nuorista naisista jo puolet työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa. Miesten tilanne pahenee myös, kun vuonna 2007 reilu viidennes nuorista miehistä oli määräaikaisissa työsuhteissa, on heitä nyt jo yli kolmannes.

Arhinmäki kiinnittää huomiota vastentahtoiseen määräaikaisuuteen ja jatkuvaan epävarmuudessa elämiseen. Ne huonontavat elämänlaatua ja estävät tulevaisuuden suunnittelua.

– Työelämän laatu on otettava vakavasti lainsäädännössä. Perusteettomat ketjutukset, vuokratyöt, määräaikaisuudet ja ihmisten hyväksikäyttö harmaassa taloudessa ovat estettävissä, jos vain tahtoa riittää.

ILMOITUS

Ulkomaalaisia käytetään hyväksi harmaana työvoimana

– Kaikkein heikoimmassa asemassa työelämässämme ovat maahanmuuttajat ja siirtotyöläiset. Heitä käytetään häikäilemättömästi hyväksi. Ulkomaalaisille työntekijöille ei makseta kunnollisia palkkoja, työturvallisuus ja työajat voivat olla mitä sattuu. Ulkomaalaisia työntekijöitä käytetään hyväksi harmaana työvoimana, joista ei veroja makseta.

Arhinmäen mukaan Vasemmiston pitää puolustaa ulkomaalaisten työntekijöiden oikeuksia.

– Samalla puolustamme myös suomalaisia duunareita ja rehellisiä suomalaisia yrittäjiä. Esimerkiksi rakennusalalla ei enää rehellinen pärjää, kun vilunkiyritykset jättävät verot maksamatta ja maksavat törkeitä alipalkkoja.

– Nyt tarvitaan tiukempaa valvontaa ja voimakkaampi tilaajavastuulaki. Vasemmistoliiton mielestä alipalkkojen maksaminen pitää sanktioida ja lain pitää velvoittaa tilaajaa käymään läpi palkka- ja verotiedot kuukausittain läpi. Ammattiliitoille pitää antaa kanneoikeus.

”Vasemmiston vaihtoehdon pitää olla uskottava”

Arhinmäki sanoo talouskriisin vielä jatkuessa, että nyt tarvitaan vaihtoehtoja olemassa olevalle pankkijärjestelmälle.

– Vasemmistoliitto valmistelee edelleen omaa esitystään kansanpankista. Valtiollisesta pankista puhuminen ei ole vain Vasemmistoliiton omaa ajattelua vaan osa kansainvälistä keskustelua. Kansanpankki-tyyppisiä ratkaisuja on maailmalla vaatineet myös taloustieteilijät, jotka eivät ole lähtökohtaisesti vasemmistolaisia.

Arhinmäki muistuttaa, että Vasemmistoliiton esittämä talouspoliittinen analyysi osui kohdalleen. Silti ei hänen mukaansa ole syytä itsetyytyväisyyteen.

– Meidän kyettävä osoittamaan ihmisille, että vasemmistolainen vaihtoehto on kestävämpi sekä ihmisten että ympäristön kannalta. Nykyisen politiikan jatkamiseen ei ole varaa. Ei riitä, että olemme jälkiviisaita, vaan meidän vaihtoehtomme pitää olla uskottava ja ymmärrettävä.

Kiireisin toimi Arhinmäen mukaan elvytyksen lisäksi on verotuksen oikeudenmukaisuuden toteuttaminen.

– Tarvitaan reilu ja oikeudenmukainen verouudistus. Verouudistus, joka kaventaa tuloeroja ja lisää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassamme ja samalla vahvistaa veropohjaa.

Kaikki tulot progressiivisen verotuksen piiriin

Arhinmäki tähdentää, että vaikka palkkaverotus Suomessa on eurooppalaista keskitasoa, suurimmat tulot kerätään kuitenkin nykyään palkkatulojen sijaan pääoma- ja osinkotuloina, joita verotetaan keskimääräisiä palkkatuloja pienemmällä prosentilla.

– Pieni- ja keskituloiset maksavat Suomessa suhteessa enemmän veroja kuin rikkaat.

– Vasemmistoliitolle ei riitä, että pääomatulojen tasaveroprosenttia nostetaan. Tarvitaan reilumpi muutos. Kaikkia tuloja pitää verottaa progressiivisesti. Myös pääoma- ja osinkotulot pitää saada progressiivisen verotuksen piiriin.

– Myös varallisuutta pitää alkaa verottaa uudestaan. Tässä tavoitteessa ojennamme kätemme Forssan kokouksen tavoitteiden mukaisesti erityisesti sosiaalidemokraattien suuntaan.

Arhinmäki sanoo, että kuntien leikkaukset aiheuttavat työttömyyden lisäksi monenlaista pahoinvointia.

– Terveyspalveluja kavennetaan yhä, vaikka ne tuotetaan Suomessa jo nyt poikkeuksellisen halvalla. Syrjäytetyt ihmiset lisäävät palveluiden tarvetta, vaikka palveluita samaan aikaan vähennetään.

Leikkausten luoma yhtälö on Arhinmäen mielestä täysin kestämätön. Hän sanoo, että valtion on turvattava kunnille taloudelliset edellytykset, ei ainoastaan selvitä lamasta, vaan myös torjua sitä.

”Työtä jaettava uudelleen”

Arhinmäen mukaan työn uudelleen jakaminen on tärkein keino työelämässä jaksamisen ja työelämän laadun parantamisessa.

– On täysin kestämätöntä rakentaa talous- ja työvoimapolitiikkaa sen varaan, että yhteiskunta palaisi nopealle entisen kaltaiselle kasvu-uralle. Sellaista ei ole odotettavissa, aiempi kasvukin perustui osin kuplatalouteen.

Yhä kohoavat tehokkuus- ja tuottavuus voidaan Arhinmäen mukaan hoitaa ainoastaan työaikaa vähentämällä ja vapaa-aikaa lisäämällä.

– Ihmiset myös haluavat lisää vapaa-aikaa, aloilla joilla on kohtuulliset palkat ollaan laajasti valmiita lisäämään vapaa-aikaa jopa palkkatulojen kustannuksella. Ongelmana ovat monet, usein palvelualat, joilla toimeentulo ei riitä ilman suurta määrää työtunteja. Näiden alojen palkat on saatava nousuun.

Arhinmäki sanoo, että Vasemmistoliiton tavoitteeksi pitää ottaa työajan lyhentäminen.

– Tätä kautta syntyy myös tehokkuutta, joka mahdollistaa työajan lyhentämisen ilman toimeentulon heikkenemistä.

Arhinmäki arvioi, että perinteisten mallien rinnalla pitää pohtia.

”Suomesta ei saa tehdä ydinvoimareservaattia”

Arhinmäki kiinnittää huomionsa Suomen ilmastopolitiikkaan. Hänen mukaansa hallituksen ilmastostrategia on vastuuton.

– Se on tehty lyhytnäköisesti elinkeinoelämän ehdoilla. Elinkeinoelämän ajama ilmastopolitiikka ei hyödynnä välttämättä työllisyyttä vaan sillä haetaan pikemminkin pikavoittoja nykyiselle elinkeinorakenteelle.

Ydinvoiman sijaan Arhinmäen mielestä pitää satsata uusiutuviin energiantuotantomuotoihin.

– Suomesta ollaan tekemässä ydinvoimareservaattia. Vaikka työ- ja elinkeinoministeriö tuoreet luvut osoittavat, ettei lisäydinvoimaa tarvita, haluavat esimerkiksi kokoomus ja demarinuoret myöntää luvat kolmelle uudelle ydinvoimalalle. Tarkoituksena on myydä ydinsähköä ulkomaille. Voitot menevät energiayhtiöille, jätteet jäävät Suomeen.

Arhinmäki toteaa, ettei saa unohtaa suomalaisissakin ydinvoimaloissa käytettävän uraanin louhinnan ympäristövaikutuksia.

– Uraaninlouhinta saastuttaa laajoja maa- ja vesialueita ja pilaa pohjavesiä. Usein uraania louhitaan alueilta joiden väestö ei pysty puolustamaan itseään yhtä hyvin, kuin vaikkapa itäuusmaalaiset, jotka puoluekantaan riippumatta torppasivat uraanin louhintahankkeet omilta lähiseuduiltaan.